За нас   Секции на сайта
 

Членства и регулации

Евро-Финанс е инвестиционен посредник с пълен лиценз, издаден от КФН, с разрешение да извършва дейност на територията на ЕС и трети страни. Дейността на компанията отговаря на най-високи стандарти в областта на финансовите и инвестиционни услуги.

Евро-Финанс е регулиран по европейското законодателство, като компанията е член на редица институции, борси, сдружения и асоциации:

Регулации

Комисия за финансов надзор - България

Комисия за финансов надзор - България

Евро-Финанс притежава лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

Financial Conduct Authority - Великобритания

Financial Conduct Authority - Великобритания

Евро-Финанс е регистриран към Financial Conduct Authority – Великобритания и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

Federal Financial Supervisory Authority - Германия

Federal Financial Supervisory Authority - Германия

Евро-Финанс е регистриран към Federal Financial Supervisory Authority - Германия и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

Financial Supervisory Authority - Румъния

Financial Supervisory Authority - Румъния

Евро-Финанс е регистриран към Financial Supervisory Authority – Румъния и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава от ЕС, Евро-Финанс напълно отговаря на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Фонд за компенсиране на инвеститорите

Евро-Финанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в ИП.

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

Евро-Финанс е вписан администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни на Република България съгласно Закона за защита на личните данни.

Членства

Deutsche Börse Group - Германия

Deutsche Börse Group - Германия

Евро-Финанс е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group - Германия.

Българска Фондова Борса - София

Българска Фондова Борса - София

Евро-Финанс е един от първите лицензирани инвестиционни посредници, членове на Българска Фондова Борса - София.

SWIFT

SWIFT

Евро-Финанс участва в Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), което позволява извършването на сигурни международни разплащания.

Централен Депозитар

Централен Депозитар

Евро-Финанс е член на Централен Депозитар. Депозитарят организира регистрите на безналични ценни книжа, поддържане на регистър на сделките с ценни книжа и други.

Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници

Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници

Евро-Финанс e учредител и член на Българската Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници (БАЛИП).