За нас   Секции на сайта
 

Сигурност на клиентските средства

Сигурността на клиентските активи е основен приоритет за Евро-Финанс. Чрез следването на най-добрите практики и регулации, компанията осигурява защита и сегрегиране на клиентските активи. В своята над 20 годишна история, за Евро-Финанс основен приоритет е професионалното отношение към клиента, както и спазването на най-високите стандарти и принципи.

  • Съхранение на активите в първокласни банки

Активите на клиентите на Евро-Финанс се съхраняват в първокласни финансови институции, защото сигурността стои на първо място. Банкови институции, в които се съхраняват активите: УниКредит Булбанк – UniCredit Group; CACEIS bank – Crédit Agricole Group.

  • Сегрегиране (разделение) на клиентските активи от тези на Евро-Финанс

Клиентските активи са сегрегирани (разделени) от тези на Евро-Финанс. Компанията следва стриктни политики и процедури, с които осигурява разделянето на клиентските активи от своите собствени. Клиентските активи се съхраняват по отделни сметки, като са единствено на разположение на самите клиенти.

  • Фонд за компенсиране на инвеститорите

Евро-Финанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в инвестиционния посредник в размер до 40 000 лв. за всеки клиент.

  • Лицензиран и регулиран от КФН

Евро-Финанс притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

  • Спазване на европейското законодателство (MiFID)

В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава членка на ЕС, Евро-Финанс напълно отговаря на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

  • Одитиран от международно призната одиторска компания

Годишните финансови отчети и доклади за дейността на Евро-Финанс се одитират от БДО България – член на БДО Интернешънъл.

  • 20+ годишна история

В своята над 20 годишна история, за Евро-Финанс основен приоритет е професионалното отношение към клиента, както и спазването на най-високите стандарти и принципи.