Help Desk   Секции на сайта
 

Въпроси и отговори

Пазари и търговия  

Къде мога да открия наличните инструменти за търговия?  

Основните валутни двойки, скъпоценни метали, индекси и други инструменти за търговия могат да бъдат намерени на страницата на Евро-Финанс, в секцията Индивидуални Клиенти.

Какви са рисковете при търговия на марджин основа?  

Основните рискове при маржин търговия са свързани с предварителните очаквания на инвеститора за реализиране на значителни печалби от базовия актив, които последният се опитва да мултиплицира, чрез използването на заемни средства и ефекта на ливъридж. Едновременно с това, всеки инвеститор трябва да осъзнае, приеме и мултиплицира всички очаквания за възможни директни загуби при неблагоприятно движение на цената на базовия актив.

Поддържането на открита позиция при неблагоприятно движение на пазарната цена на базовия актив и очакване на обръщане на посоката на движение също може да доведе до ежедневни загуби, в резултат на текуща преоценка на позициите (mark to market) и/или допълване на обезпечението (депозита по маржина).

За ограничаване на този мултиплициран ценови риск се използват stop-loss поръчки, които могат да лимитират в известна степен, но не изцяло, общия ценови риск в рамките на предоставеното от инвеститора обезпечение.

Каква е разликата между Свободни Средства и Покупателна Способност?  

Покупателната способност се отнася за сметките, които имат активиран маржин ефект. В маржин сметките, покупателната способност е неинвестираната сумата, която притежавате в сметката си към Вашия брокер, плюс максималният възможен маржин. Свободните средства са цялата сума, която е свободна за инвестиране или теглене. За сметки, които нямат активирана маржин търговия, покупателната способност се равнява на свободните средства. 

Какви са максималният и минималният обем за търговия?  

В EF MetaTrader 5, минималната сума, с която КЛИЕНТ може да извърши транзакция е 0.01 лота, а максималната е 10 лота (може да варира за някои валутни двойки, индекси или акции), като стойността на един лот е 100 000 валутни единици, в базова валута, 100 акции, за инструменти от вида „Договор за Разликa”, 1 индекс, 100 унции за злато и 5,000 унции за сребро. В допълнение, тъй като в EF MetaTrader 5 Вие търгувате с Договори за Разлика (CFD), приложението на техниките за ливъридж е възможно. Големината на ливъридж е между 1:1 и 1:200. Това означава, че ако нивото на ливъридж е поставено на съотношение 1:200, Вие ще се нуждаете от 500 валутни едини, за да извършите транзакция за 1 лот, докато при ниво 1:1, ще се нуждаете от 100 00 за да извършите същата транзакция.

Тъй като EFOCS е платформа, която ви предоставя достъп до Българската Фондова Борса и до Франкфуртската Фондова Борса, ограничението за търговия се базира на пазарните регулации и пазарната наличност.

Какво представляват trailing stops (следящ стоп)?  

Поръчката за следящ стоп е много подобна на поръчката „стоп загуба”. Основната разлика е, че следящият стоп се поставя на ниво (процент или фиксирана сума) под сегашната пазарна цена. Следящият стоп се движи нагоре (т.е. нивото стоп загуба става по-високо), когато пазарната цена се увеличава, а същевременно остава непроменен, когато пазарната цена спада, като се активира ако се достигне зададената разлика. Поръчките за следящ стоп най-често се използват в бикови пазари, като средство за подсигуряване на печалба.

Какво са Bid и Ask цените?  

Bid цената (цена „купува”) представлява най-високата поръчка за покупка, която в момента съществува на пазара (т.е. най-високата цена, която някой инвеститор е готов да заплати за откриване на дълга позиция). Цената „купува” се получава, когато търговец постави поръчка „продажба” (т.е. пазарна поръчка за откриване на къса позиция). Причината за това е, че пазарна поръчка за продажба винаги се изпълнява на най-добрата възможна цена, а за поръчка „продажба”, най-добрата цена е най-високата поръчка „купува”.

Ask цената (цена „продава”) представлява най-ниската поръчка за продажба, която в момента съществува на пазара (т.е. най-ниската цена, която някой инвеститор е готов да заплати за откриване на къса позиция). Цената „продава” се получава, когато търговец постави поръчка „купува” (т.е. пазарна поръчка за откриване на дълга позиция). Причината за това е, че пазарна поръчка за покупка винаги се изпълнява на най-добрата възможна цена, а за поръчка „купува”, най-добрата цена е най-ниската поръчка „продава”.

Какво става, ако пазарът отвори със СКОК (gap), на ниво по-ниско от това за stop-loss?  

Ако пазарът отвори със скок, тогава вашата поръчка стоп-загуба може да не бъда активирана. Това може да се случи при изключително волатилен и бързо движещ се пазар. В този случай, позицията Ви ще бъде затворена в първия възможен момент и цена, когато пазарът отвори, като разликата ще бъде изтеглена от вашата сметка. Ако нямате достатъчно средства в сметката, Евро-Финанс АД ще ви информира за процедурите за изплащане на Вашите дългове.

Какво представляват stop order и limit order?  

Limit orders са поръчки за покупка или продажба на определена или на по-добра цена. Те се използват за предотвратяване на спадове и могат да бъдат поставени за покупка НА или ПОД сегашната пазарна цена, или за продажба – НА или НАД сегашната пазарна цена. Недостатъкът е, че поръчките limit може да не се изпълнят, в зависимост от движението на пазара, но ако бъдат изпълнени, то това винаги ще се случва на зададената цена или на по-добра, ако има такава възможна.

Стоп поръчките са условни поръчки към Вашия брокер да извърши пазарна поръчка, когато се достигне определено ниво на цената, което Вие задавате. Това може да бъде НАД или ПОД сегашната пазарна цена. Стоп поръчките могат да се използват за влизане в пазара, но най-често се използват за излизане от сделки, които вървят надолу (влизат в червения сектор), за да ограничат загубите, или за да „следват” цена в сделки, които са на печалба. Тези поръчки се наричат респективно „стоп загуба” (stop loss) и „следящ стоп” (trailing stop) поръчки. В изключително бързо движещи се пазари съществува възможност цената да „пробие” през вашата стоп поръчка и да не успее да я активира.

Какви са таксите и комисионните на Евро-Финанс АД?  

Комисионните, които прилагаме варират според вида транзакция, нейният обем и клиентската класификация (професионален/непрофесионален) и други характеристики. За пълна информация за таксите на компанията, моля вижте Тарифа за таксите и комисионните на Евро-Финанс АД.

С какви видове инструменти мога да търгувам?  

Чрез EF MetaTrader 5, можете да търгувате с ДЗР (CFD) върху валутни двойки и акции, които се търгуват в Германия, Великобритания и САЩ, със самите индекси и със скъпоценни метали.

Чрез платформата EFOCS, можете да търгувате с акции, листнатите на Българската Фондова Борса (БФБ), както и с акции от Фракфуртската Фондова Борса (ФФБ). Достъпът се осъществява на база на директното членство на Евро-Финанс АД на двете борси, без да е необходимо използването на брокер контрагент.

Как да търгувам с инструменти, които не са достъпни в EF MetaTrader 5 или EFOCS?  

Благодарение на отличните си контакти с редица финансови институции, като Deutsche bank, Citigroup, UniCredit и други активни участници на ОТС пазара на ценни книжа с фиксиран доход, Евро-Финанс осигурява на своите клиенти достъп до голямо разнообразие от дългови и структурирани финансови инструменти, които да отговорят в най-пълна степен на техните инвестиционни стратегии и цели. Въпреки това, ако не можете да намерите компания сред изброените в EFOCS или в EF MetaTrader 5, по молба на клиента, ние можем да добавим акции на определена компания, която притежава висока ликвидност и интерес от инвеститори, или валутна двойка, като Евро-Финанс АД ще ви предложи котировки за въпросната компания/валутна двойка и ще Ви уведоми за допълнителните такси, които могат да възникнат от това.

Сметки  

Колко струва прехвърлянето на сметка към Евро-Финанс АД?  

Единствените такси, които същестуват при прехвърляне на сметка КЪМ Евро-Финанс АД са тези на другия инвестиционен посредник. Евро-Финанс АД няма да ви таксува допълнително за прехвърляне на сметка към нас.

Как са защитени сметките ми?  

Достъпът до системата се осъществява посредством потребителско име и парола, като комуникацията е криптирана чрез използване на електронен сертификат. Отговорността за опазване на информацията за достъп до сметката е изцяло на КЛИЕНТА. В случай на загубване или злоупотреба, КЛИЕНТЪТ информира ЕВРО-ФИНАНС АД.

Как мога да прехвърлям средства между сметките си?  

Всеки клиент има възможността да прехвърля средства между своите сметки към Евро-Финанс АД без начисляване на допълнителни такси, като попълни и подаде Нареждане за Прехвърляне.

Какво представлява класифицирането на клиенти ?  

В зависимост от характеристиките, всеки клиент на Евро-Финанс АД ще бъде квалифициран като професионален, непрофесионален или като приемлива насрещна цена. Всеки вид има своите предимства и недостатъци. За повече информация, моля вижте Процедура и политика за класификация на клиентите. Всеки клиент има правото, предвидено в ЗПФИ, да подаде молба да бъде третиран като Професионален клиент, като попълни следната форма: Искане за статут на професионален клиент по ЗПФИ.

Колко сметки мога да отворя?  

Всеки клиент може да открие неограничен брой ДЕМО и РЕАЛНИ сметки.

При какви условия може да ми бъде деактивирана сметката?  

При достигане на разполагаемост по сметката под 20% от минималната сума за откриване на сметка или при Неактивност (липса на транзакции) над 3 месеца.

Кога изтича демо сметката ми в EF MetaTrader 5?  

Демо сметката в EF MetaTrader 5 съществува за неограничен период от време.

Какъв е минималният/максималният депозит?  

Минималният изискуем първоначален депозит е 100 валутни единици (EUR/USD/BGN). Максималният депозит на каса е 14,999 лева. Ако Вашият депозит е по-голям от 10,000 лева, трябва да попълните Декларация за Произход на Средства. Няма ограничение за депозити извършени чрез банков превод.

Какви са основните предимства от това да съм клиент на Евро-Финанс АД?  

Евро-Финанс е един от водещите инвестиционни посредници в България, който се стреми да предоставя качествени инвестиционни продукти и услуги с индивидуален подход към всеки клиент. Компанията е член на Българската фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и е единственият инвестиционен посредник в България, член на Deutsche Borse Group, участва в системите SWIFT и ЕСРОТ и разполага с изключително широка кореспондентска мрежа от банки и клирингови институции, в т.ч. Deutsche bank (Frankfurt), Unicredit HypoVereinsbank (Munich) и Citigroup (London). Продуктовото портфолио на Евро-Финанс включва брокерски услуги, попечителски услуги, инвестиционно банкиране и управление на активи. Сред клиентите на Евро-Финанс са публични и частни компании, договорни фондове, банки, държавни институции, както и дружества със специална инвестиционна цел.

Платформи  

Какви мобилни устройства поддържа EF MetaTrader 5?  

EF MetaTrader 5 поддържа всички устройства – смартфони и таблети, които използват операционните системи iOS или Android OS.

Как мога да инсталирам платформата на мобилното си устройство?  

Първо, трябва да отидете в секцията теглене на EF MetaTrader 5, откъдето да изберете вида платформа, която искате да изтеглите – за iPad, iPhone или за Android. След като я изтеглите, я стартирайте на Вашето мобилно устройство и следвайте стъпките на екрана.

Какво представлява EFOCS?  

ЕФОКС (EFOCS - Euro-Finance On-line Customer Services) е специализиран софтуер, който осигурява отдалечен достъп на КЛИЕНТА в реално време до сметките му за пари и/или финансови инструменти, в т.ч. информация за салда и наличности, движения и операции, както и получаване на текущи котировки и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, търгувани на БФБ-София АД. Освен това ЕФОКС осигурява възможност за получаване на текущи котировки за финансовите инструменти, търгувани чрез електронната платформа за търговия XETRA на Франкфуртската фондова борса към Deutsche Börse и подаване на нареждания за сключване на сделки с акции, ETFs и ETCs, а също така и получаване на текущи котировки за финансовите инструменти, включени в индексите DAX30 и NASDAQ100, както и за самите индекси DAX30, NASDAQ100, S&P500, Dow Jones Industrial Average, CAC40 и подаване на нареждания за сключване на договори за разлики (CFD – Contract For Difference) с БАЗОВ АКТИВ финансовите инструменти, включени в индексите и самите индекси. В допълнение, ЕФОКС предлага текущи котировки за курсовете “купува” и “продава” на чуждестранна валута и подаване на нареждания за сключване на договори за нетинг/марджин търговия/ за определени валутни двойки

Какво представлява EF MetaTrader 5?  

MetaTrader 5 е платформа за търговия, която е предназначена да предоставя брокерски услуги за търговци на пазарите за Валута (Форекс), ДЗР (CFD), Фючърси, както и Фондовите пазари.

Общи  

Къде се намира централата ви?  

Централата на Евро-Финанс АД се намира на адрес: София, бул. ''Христофор Колумб'' 43, ет. 5, П.К.: 1592

Също така имаме офис, който се намира на адрес: София, ул. "Три Уши'' №6, ет.2, офис №6, П.К.: 1303

 За повече информация, моля вижте секцията Контакти на нашия сайт.

Интернет браузъра ми поддържа ли вашата страница?  

Страницата на Евро-Финанс АД се поддържа от всички видове браузъри – Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, etc.