Институционални клиенти   Секции на сайта
 

Брокерски услуги

В качеството си на инвестиционен посредник Евро-Финанс предоставя на своите институционални клиенти възможност да търгуват при преференциални условия широк спектър от финансови инструменти, в т.ч. акции, ценни книжа с фиксиран доход, валути, структурирани ценни книжа и деривати.

  • Ценни книжа с фиксиран доход

В благодарение на отличните си контакти с редица финансови институции, сред които Deutsche bank, Citigroup, UniCredit и други активни участници на ОТС пазара на ценни книжа с фиксиран доход, Евро-Финанс осигурява на своите клиенти достъп до голямо разнообразие от дългови и структурирани финансови инструменти, които да отговорят в най-пълна степен на техните инвестиционни стратегии и цели. Наличието на отлично разработена мрежа от банки-контрагенти ни позволява активно да прилагаме политика за най-добро изпълнение на поръчките. При нужда нашите клиенти могат да получат лесно и бързо краткосрочно финансиране посредством репо-сделки, за целите на които притежавани от тях дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг могат да служат като обезпечение.

  • Българска фондова борса

Евро-Финанс е оторизиран брокер на БФБ, като през годините традиционно заема място в топ 10 на небанковите финансови институции по реализиран оборот на фондовия пазар в страната. Посредством платформата за електронна търговия EFOCS, компанията предоставя на своите клиенти възможност да сключват сделки в реално време с финансовите инструменти, регистрирани за търговия на организирания пазар в страната. Чрез системата EFOCS клиентите получават един завършен софтуерен продукт, който позволява следене на пазарните котировки в реално време и в дълбочина, търговия при изключително конкурентни условия и бек-офис информация.

  • Международни капиталови пазари

Евро-Финанс е първият и единствен български инвестиционен посредник – пълноправен член на Франкфуртската Фондова Борса. Чрез платформата за електронна търговия EFOCS Евро-Финанс предлага на своите клиенти, както и на останалите инвестиционни посредници, пряк, бърз и евтин достъп до над 40,000 финансови инструмента, листвани на борсата във Франкфурт за търговия на XETRA. Евро-Финанс предоставя на своите клиенти и достъп до всички останали по-големи капиталови пазари.

  • Валутни операции

Евро-Финанс извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия и без комисионни.