Институционални клиенти   Секции на сайта
 

Попечителски услуги

Евро-Финанс действа като локален и глобален попечител на ценни книжа, като предлага попечителски услуги на пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни схеми, фонд мениджъри, застрахователни дружества и други институционални инвеститори. Компанията обслужва емисии, издадени в страната и чужбина. Евро-Финанс е член на Централен депозитар, София. В международен план дългогодишното сътрудничество на Евро-Финанс с водещи чуждестранни банки-депозитари дава възможност на клиентите да се възползват от цялата гама депозитарни и попечителски услуги за ценни книжа, регистрирани на чуждестранни пазари.

Компанията предоставя следните попечителски услуги:

  • Съхранение и водене на регистър на безналични ценни книжа и държавни ценни книжа в местна или чуждестранна депозитарна институция;
  • Транзакции с финансови инструменти по нареждане на клиенти;
  • Съхранение на парични средства;
  • Извършване на плащания от името и за сметка на клиента;
  • Получаване на текущ доход по финансови инструменти, държани за сметка на клиенти (дивиденти, купонни плащания и др.);
  • Разпределяне на дивидент под формата на акции, сплит, увеличение на капитала на дружество чрез права или чрез раздаване на допълнителни акции и др.