Институционални клиенти   Секции на сайта
 

Инвестиционни услуги

Дялови и дългови инструменти, структуриране на хибридни инструменти – Първични публични предлагания, Вторични публични предлагания, Увеличения на капитала, Частни пласирания и хибридни инструменти – ние можем да помогнем на нашите клиенти успешно да подсигурят своите капиталови нужди като активно управляваме и участваме в целия процес от избор на оптимален тип финансиране, структуриране и пласиране на избрания вид инструмент, съобразявайки се с индивидуалните нужди на клиентите ни и факторите, които ги съпътстват.

  • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дялови ценни книжа

Евро-Финанс разполага с екип от специалисти със значителен опит, запознати в детайли с характеристиките на публичните предлагания на ценни книжа, допускането до търговия, увеличенията на капитала и др. Компанията предлага цялата гама услуги от консултирането до пласирането на емисията.

  • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дългови ценни книжа

Евро-Финанс е един от лидерите в България в областта на организиране и пласиране, включително поемане на емисии дългови ценни книжа. Компанията е организирала и участвала в пласирането на облигационни емисии на обща стойност над 50 млн. лева.

  • Организиране и пласиране на деривативни инструменти

Евро-Финанс предлага структуриране и организиране на емисии деривативни ценни книжа. В зависимост от конюнктурата на пазара и наличие на търсене от страна на инвеститорите, компанията може да предложи реализация на подобни проекти.

Евро-Финанс реализира пласирането на първата публична емисия деривативни инструменти, търгувани на официален пазар на БФБ-София – „Програма Български депозитарни разписки“. По „Програма Български депозитарни разписки“ бяха емитирани четири емисии – Deutsche Telekom AG (БДР); Deutsche Bank AG (БДР); Siemens AG (БДР) и SAP AG (БДР).

  • Изготвяне на търгови предложения за закупуване на ценни книжа

Евро-Финанс предлага и услуги по изготвяне на търгови предложения за закупуване на ценни книжа, когато мажоритарният акционер и/или миноритарен акционер, притежаващ над 5% от капитала, в дадена публична компания е задължен или има желание да придобие допълнителен пакет акции.

  • Маркет-мейкър

Евро-Финанс предлага на своите институционални клиенти и услугата маркет-мейкър.

  • Създаване на дружества със специална и инвестиционна цел (АДСИЦ)

Евро-Финанс предлага съдействие по всички стъпки от процеса на създаване на дружество със специална и инвестиционна цел – учредяване, лицензиране, увеличение на капитала, регистрация за търговия.