За нас   Секции на сайта
 

Съобщение относно промени на БФБ – София и Xetra Frankfurt в сила от 02.01.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Поздравяваме Ви с настъпването на новата 2018 година, като Ви пожелаваме да бъде ползотворна и успешна за всички Нас.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че във връзка с влизането в сила на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г. и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г., след края на търговската сесия на 29.12.2017 г., всички активни поръчки в Системата за търговия на БФБ ще бъдат служебно изтрити. БФБ-София напомня, че считано от 02.01.2018 г., поръчките, въвеждани в Системата за търговия следва да имат характеристиките, посочени в горните нормативни актове. Активните поръчки на Xetra Frankfurt също ще бъдат изтрити.

Също така Ви информираме, че считано от 02.01.2018 г. акциите и борсово търгуваните фондове ще бъдат с присвоени стъпки на котиране (tick size) съгласно оповестената на уеб-страницата на Комисията за финансов надзор, „Информация за среднодневния брой сделки за емисиите акции, допуснати до търговия на БФБ-София АД” на адрес http://www.fsc.bg/d.php?id=22170, и Приложението на делегиран Регламент (ЕС) 2017/588. Присвоените стъпки на котиране могат да бъдат намерени в референтните данни на всеки инструмент, които са достъпни посредством машинно-четим data feed на http://rss.bse-sofia.bg/?page=ReferenceData или на http://www.bse-sofia.bg/?page=InformationServices&language=bg

Присвоените стъпки на котиране, приложими към 02.01.2018 г., могат да бъдат открити на http://download.bse-sofia.bg/Tick_Size/Tick%20Size%20BSE%2028.12.18%20BG.xls.

07:45 | 02.01.2018