Членства и регулации - EuroFinance

„Евро-Финанс“ АД е инвестиционен посредник с пълен лиценз, издаден от КФН, с разрешение да извършва дейност на територията на ЕС и трети страни. Дейността на компанията отговаря на най-високите стандарти в областта на финансовите и инвестиционни услуги.

„Евро-Финанс“ АД е регулиран по европейското законодателство, като компанията е член на редица институции, борси, сдружения и асоциации:

Регулации

block

Комисия за финансов надзор - България

ЕвроФинанс притежава лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

block

Financial Conduct Authority - Великобритания

ЕвроФинанс е регистриран към Financial Conduct Authority – Великобритания и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

block

Federal Financial Supervisory Authority - Германия

ЕвроФинанс е регистриран към Federal Financial Supervisory Authority - Германия и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

block

Financial Supervisory Authority - Румъния

ЕвроФинанс е регистриран към Financial Supervisory Authority – Румъния и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

block

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID II)

В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава от ЕС, ЕвроФинанс напълно отговаря на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

block

Фонд за компенсиране на инвеститорите

ЕвроФинанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в ИП.

block

Комисия за защита на личните данни

ЕвроФинанс е вписан администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни на Република България съгласно Закона за защита на личните данни.

Членства

block

Deutsche Börse Group - Германия

ЕвроФинанс е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group - Германия.

block

Българска Фондова Борса - София

ЕвроФинанс е един от първите лицензирани инвестиционни посредници, членове на Българска Фондова Борса - София.

block

Централен Депозитар

ЕвроФинанс е член на Централен Депозитар. Депозитарят организира регистрите на безналични ценни книжа, поддържане на регистър на сделките с ценни книжа и други.

block

Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници

ЕвроФинанс e учредител и член на Българската Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници (БАЛИП).

platform2

Над 80 години опит в управлението и предлагането на взаимни фондове

Научете повече

Членства и регулации

„Евро-Финанс“ АД е инвестиционен посредник с пълен лиценз, издаден от КФН, с разрешение да извършва дейност на територията на ЕС и трети страни. Дейността на компанията отговаря на най-високите стандарти в областта на финансовите и инвестиционни услуги.

„Евро-Финанс“ АД е регулиран по европейското законодателство, като компанията е член на редица институции, борси, сдружения и асоциации:

Регулации

block

Комисия за финансов надзор - България

ЕвроФинанс притежава лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

block

Financial Conduct Authority - Великобритания

ЕвроФинанс е регистриран към Financial Conduct Authority – Великобритания и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

block

Federal Financial Supervisory Authority - Германия

ЕвроФинанс е регистриран към Federal Financial Supervisory Authority - Германия и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

block

Financial Supervisory Authority - Румъния

ЕвроФинанс е регистриран към Financial Supervisory Authority – Румъния и притежава разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.

block

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID II)

В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава от ЕС, ЕвроФинанс напълно отговаря на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

block

Фонд за компенсиране на инвеститорите

ЕвроФинанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в ИП.

block

Комисия за защита на личните данни

ЕвроФинанс е вписан администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни на Република България съгласно Закона за защита на личните данни.

Членства

block

Deutsche Börse Group - Германия

ЕвроФинанс е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group - Германия.

block

Българска Фондова Борса - София

ЕвроФинанс е един от първите лицензирани инвестиционни посредници, членове на Българска Фондова Борса - София.

block

Централен Депозитар

ЕвроФинанс е член на Централен Депозитар. Депозитарят организира регистрите на безналични ценни книжа, поддържане на регистър на сделките с ценни книжа и други.

block

Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници

ЕвроФинанс e учредител и член на Българската Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници (БАЛИП).