Директни инвестиции - EuroFinance

Директни инвестиции

ЕвроФинанс предоставя достъп до всички фондове, управлявани от Amundi Funds, Amundi Fund Solutions SICAV, Amundi Funds SICAV и Amundi S.F. (FCP) – главните колективни инвестиционни схеми тип „чадър“ (предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа), регистрирани в Люксембург и допуснати до публично предлагане съгласно Европейското законодателство. Всеки от подфондовете има различни цели и инвестиционна стратегия, като по този начин предоставя на инвеститорите възможност да инвестират в различни географски региони и/или видове активи съобразно техните предпочитания, времеви хоризонт и толерантност по отношение на риска.

В България се предлагат дялове на подфондове от клас А, разпределящи дивидент (дистрибутивни) и неразпределящи дивидент (недистрибутивни), деноминирани в евро или щатски долари.
Подробна информация за всички подфондове, техните проспекти и основни информационни документи можете да намерите на официалната интернет страница на Amundi.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ AMUNDI?

  • ДОСТЪПНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ – професионално управление на инвестициите, високо качество на продуктите, възможност за инвестиране на малки суми
  • ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИСКА – покупка на дялове от фонд, който инвестира в акции и/или облигации на множество компании в различни сектори и/или различно географско положение
  • ВИСОКА ЛИКВИДНОСТ НА СРЕДСТВАТА – можете да продавате обратно закупените от Вас дялове по всяко време без допълнителни разходи
  • ПРОЗРАЧНОСТ И СТРОГ КОНТРОЛ при управлението на инвестициите
  • СВОБОДНИ ОТ ДАНЪК ПЕЧАЛБА – капиталовата печалба от инвестиции във взаимни фондове е необлагаема
  • СПЕСТЯВАТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ – оттук започва реализацията на Вашите дългосрочни житейски планове

Максималният размер на входящата такса за записване на дялове от фондовете на Amundi при ЕвроФинанс е 1.25%. Ако записването се извършва чрез Обвързан агент на ЕвроФинанс входящите такси може да са различни, но не могат да надвишават максимумите, определени в Проспектите на съответните фондове.

Може също да видите