Балансиран портфейл - EuroFinance

Балансиран портфейл

Резултати на балансиран тип портфейли
 2012201320142015201620172018
Брутна годишна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли 22.07%14.61%7.98%-5.84%-2.85%7.12%-5.99%
Годишна доходност на референтната кошница13.00%15.99%9.93%3.04%4.59%8.78%-5.28%
Брутна средна годишна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли 22.07%18.28%14.74%9.21%6.68%6.76%4.83%
Средна годишна доходност на референтната кошница13.00%14.49%12.95%10.39%9.20%9.13%6.95%
Брутна кумулативна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли 22.07%39.90%51.06%42.24%38.18%48.03%39.16%
Кумулативна доходност на референтната кошница13.00%31.07%44.09%48.47%55.29%68.92%60.01%
Тригодишно анюализирано стандартно отклонение на балансиран тип портфейли 6.59%9.23%9.85%9.52%6.66%
Тригодишно анюализирано стандартно отклонение на референтната кошница5.48%7.18%7.04%6.81%5.64%
 1 месец*От началото на годината*
Брутна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли1.40%15.57%
Доходност на референтната кошница1.64%16.44%

* Данните са актуални към 30.11.2019 г.

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли се изчислява за всички индивидуални балансирани портфейли под управление при ЕвроФинанс. При управлението на индивидуалните балансирани портфейли около 60% от активите се инвестират в акции и алтернативни инвестиции, а остатъка в дългови инструменти, инструменти на паричния пазар и банкови депозити, като се поддържат и парични наличности.

Референтната кошница се състои от следните индекси: FTSE MTS Eonia Investable1 (10%), FTSE MTS Eurozone Government Broad2 (30%), S&P 500 Euro Hedged3 (30%) и MSCI Europe4 (30%). Референтната кошница се ребалансира и теглата на индексите се привеждат в съответствие с тези, посочени в предходното изречение ежегодно в първия ден на календарната година.

Доходностите на индивидуалните балансирани портфейли се изчисляват като времепретеглени доходности (time-weighted rate of return) за всеки календарен месец. Пазарните стойности на индивидуалните портфейли се определят ежедневно.

Доходностите на индивидуалните балансирани портфейли и тези на съставляващите референтната кошница индекси се изчисляват като обща доходност (текущ доход + капиталова печалба).

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли и тази на референтната кошница се изчисляват като се използват пазарните им стойности в лева, изчислени по фиксинг на БНБ за съответния ден.

Доходността на новосформираните индивидуални балансирани портфейли се включва в изчислението на агрегираната доходност на балансирания тип портфейли от първия ден на първия пълен календарен месец, през който новосформираният портфейл е под управление.

Доходността на приключените индивидуални балансирани портфейли участва в изчислението на агрегираната доходност на балансирания тип портфейли до последния ден на последния пълен календарен месец, през който приключеният портфейл е под управление.

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли се изчислява за всеки календарен месец, като доходностите на индивидуалните балансирани портфейли се претеглят според пазарните им стойности към последния ден на съответния предходен календарен месец и се вземат предвид вноските и тегленията, направени в рамките на месеца, за който се изчислява агрегираната доходност. Вноските и тегленията се претеглят според пропорционалната част от месеца, през която са участвали, съответно не са участвали, в индивидуалния балансиран портфейл (брой календарни дни спрямо общ брой календарни дни).

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли се изчислява като се отчитат всички разходи по сделки при управлението на индивидуалните балансирани портфейли.

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли се изчислява без да се отчитат комисионите за управление на индивидуалния портфейл, за непредвидено реалокиране на инвестиционните инструменти и за поддържане на сметките.

При изчисляването на брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли се отчитат единствено данъците при източника. Други данъци не се отчитат.

При изчисляването на доходността на референтната кошница доходностите на съставляващите я индекси се изчисляват, както следва: за EuroMTS Eonia Investable и EuroMTS Eurozone Government Broad – без отчитане на данъци при източника; за S&P 500 Euro Hedged и MSCI Europe – с отчитане на данъци при източника.

Брутната годишна агрегирана доходност на балансирания тип портфейли, както и годишната доходност на референтната кошница, се изчисляват като се капитализират съответните месечни доходности за всички месеци на съответната календарна година.

Брутната средна годишна агрегирана доходност на балансирания тип портфейли, както и средната годишна доходност на референтната кошница се изчисляват като средна геометрична на годишните доходности за всяка календарна година в периода от първия ден на календарната 2012г. до последния ден на календарната година, посочена в заглавието на съответната колона.

Брутната кумулативна агрегирана доходност на балансирания тип портфейли, както и кумулативната доходност на референтната кошница представляват натрупаната неанюализирана доходност за периода от първия ден на календарната 2012г. до последния ден на календарната година, посочена в заглавието на съответната колона.

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли „1 месец“, както и доходността на референтната кошница „1 месец“ представляват неанюализираната доходност за периода от първия до последния ден на последния изтекъл пълен календарен месец.

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли „От началото на годината“, както и доходността на референтната кошница „От началото на годината“ представляват неанюализираната доходност за периода от първия ден на текущата календарна година до последния ден на последния изтекъл пълен календарен месец.

Тригодишното анюализирано стандартно отклонение на балансирания тип портфейли и тригодишното анюализирано стандартно отклонение на референтната кошница измерват историческата променливост (волатилност) на агрегираната доходност на балансирания тип портфейли, съответно на доходността на референтната кошница. Тригодишното анюализирано стандартно отклонение се изчислява на годишна база към последния ден на календарната година, посочена в заглавието на съответната колона, като се използват брутните месечни агрегирани доходности на балансирания тип портфейли, съответно месечните доходности на референтната кошница за всеки календарен месец от 36-месечния период, непосредствено предхождащ и включващ последния месец от календарната година, посочена в заглавието на съответната колона. Тригодишно анюализирано стандартно отклонение не е представено към края на 2012г. и 2013г., поради липсата на 36 месечни агрегирани доходности на балансирания тип портфейли.

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли се изчислява от 01.01.2012г.

Посочените данни се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати.

Източник на информацията: ЕвроФинанс.

 


1FTSE MTS Eonia Investable се базира на Eonia и измерва представянето (общата доходност) на ежедневно подновяван овърнайт депозит в евро на междубанковия пазар в страните от ЕС и ЕАСТ.

2FTSE MTS Eurozone Government Broad е индекс, целящ да измерва представянето на пазара на държавни облигации, емитирани от страните от Еврозоната. Индексът е съставен от всички регистрирани за търговия на платформите на MTS облигации, емитирани от правителствата на държавите-членки на Еврозоната, с минимална номинална стойност 2 млрд. евро и минимален срок до падежа 1 година. Теглата на отделните облигации в индекса се определят според техните цени.

3S&P500 е индекс, целящ да измерва представянето на икономиката на САЩ чрез изменението в общата пазарна стойност на 500 компании с голяма пазарна капитализация от всички основни отрасли на американската икономика. Теглото на всяка отделна компания в S&P500 се определя според пазарната й капитализация, коригирана с процента на свободно търгуваните акции. S&P500 Euro Hedged е индекс, целящ да измерва представянето на хеджираната срещу риска от измененията на валутния курс EUR/USD доходност на индекса S&P500.

4MSCI Europe е индекс, целящ да измерва представянето на пазара на акции в развитите европейски страни. Индексът се фокусира върху компании с голяма и средна пазарна капитализация. Теглото на всяка отделна компания в MSCI Europe се определя според пазарната й капитализация, коригирана с процента на свободно търгуваните акции.

Може също да видите

Разберете повече за другите ни услуги