Сметки   Секции на сайта
 

Откриване на сметка за търговия в три бързи стъпки

Стъпка 1
/общи условия/
Стъпка 2
/информация за сметка/
Стъпка 3
       /потвърждение и захранване/

Запознаване със следните документи:

ПРЕГЛЕДОбщи условия, приложими към договорите с клиенти на Евро-Финанс
ПРЕГЛЕДПолитика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти
ПРЕГЛЕДИнформация за общите и специфични рискове при инвестиране във финансови инструменти
ПРЕГЛЕДПроцедура и политика за класификация на клиентите
ПРЕГЛЕДТарифа за таксите и комисионите на Евро-Финанс
ПРЕГЛЕДУсловия за ползване на EF MetaTrader 5* Можете да откриете сметка, както и да се запознаете с необходимите документи и на място в офис на Евро-Финанс.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Евро-Финанс е вписан администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни на Република България съгласно Закона за защита на личните данни.

Попълнете следните документи:

1
Искане за идентификация на клиент и откриване на сметки
0-1 минути ПРЕГЛЕД
2
Договор за финансово посредничество
0-1 минути ПРЕГЛЕД
3
Декларация за произход на средствата
0-1 минути ПРЕГЛЕД
4
Оценка за подходяща услуга
0-1 минути ПРЕГЛЕД
5
Декларация по чл.5а, ал.1 от ЗМИП
0-1 минути ПРЕГЛЕДИскане за идентификация на клиент и откриване на сметки Затвори
/използвайте кирилица за попълване на полетата/
   
ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
ДАННИ ЗА ПЪЛНОМОЩНИК / ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
,
 

Банкова сметка
ДА

За сключване на сделки с договори за разлики и/или чуждестранна валута на маржин основа.

В съответствие със специалните условия за ползване на съответна електронна система за търговия.
   

В съответствие с Общите условия на ЕВРО-ФИНАНС АД, приложими към договорите с клиенти, респективно съгласно специални условия за ползване на съответна електронна система за търговия.
   
   

В съответствие с Общите условия на ЕВРО-ФИНАНС АД, приложими към договорите с клиенти, респективно съгласно специални условия за ползване на съответна електронна система за търговия.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Декларация за произход на средствата Затвори
/използвайте кирилица за попълване на полетата/
Долуподписаният/ата
ЕГН:
Постоянен адрес:
Гражданство:
Документ за самоличност:
Дата на издаване:
Издадено от:

Декларирам, че паричните средства, с които ще захранвам откритите  на мое име
сметки при ЕВРО-ФИНАНС АД имат следния произход:


Уведомен съм, че при всяко внасяне или теглене на пари на каса в размер над 10 000 лв., както и при всяко нареждане за изходящ паричен превод в размер над 30 000 лв., съм длъжен да подавам отделна декларация за произход на средствата по конкретната операция.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
Оценка за подходяща услуга Затвори
/използвайте кирилица за попълване на полетата/
 
 
Сделки с кои финансови инструменти искате да извършвате?
/възможен е повече от един отговор/
 
 
 
 
Предполагаем обем на сделките: BGN
Период, в който ще бъдат сключвани сделките    
Считате ли, че притежавате знания и опит за извършване на сделки с финансови инструменти?    
Какво образование имате?        
Професия
 
РАЗДЕЛ А - Инвистиционни цели
Посочете вашите инвестиционни цели? /изберете един от възможните отговори/
                 
Каква продължиртелност от време смятате да инвестирате?
           
Склонност към риск?
       
РАЗДЕЛ Б - Финансови възможности
Какъв е приблизителният размер на Вашите финансови активи?     BGN
Какъв е източникът на Вашия доход?
           
Притежавате ли недвижима собственост?
   
Декларация за действителен собственик Затвори
/използвайте кирилица за попълване на полетата/
Долуподписаният/ата
ЕГН:
Постоянен адрес:
Гражданство:
Документ за самоличност:
Дата на издаване:
Издадено от:

Действителен собственик на клиент - юридическо лице, е:
1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;
2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;
3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.
  СПИСЪК СОБСТВЕНИЦИ [ добави собственик ]
Данни за собственик Затвори
/използвайте кирилица за попълване на полетата/
1.
2.
3.
4.
5.
 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 5а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП),
във вр. чл. 8а Правилника за приложение на ЗМИП (ППЗМИП)
Затвори
Долуподписаният/ата
ЕГН:
Постоянен адрес:
Гражданство:
Документ за самоличност: , Дата на издаване: , Издадено от:
Декларирам че,
В случай на промяна се задължавам да актуализирам своевременно горепосочената информация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
1свързани лица са: а) съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпружеско съжителство; б) децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; в) родителите; г) всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице т. 1 – 9 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; д) всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т. 1 – 9;
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Евро-Финанс е вписан администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни на Република България съгласно Закона за защита на личните данни.

Подписване и изпращане на пълен пакет документи чрез една от следните опции:

Опция 1
Собственоръчно – чрез прилагане в допълнение на оригинален документ за притежание на банкова сметка в дадена кредитна институция, която да е със седалище в държава – членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, САЩ или Швейцария.
Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул."Христофор Колумб" №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД.
Към подготвените документи се прилага заверено копие на личната карта на клиента.
Заверката се извършва с полагане на надпис: "Вярно с оригинала", дата и подпис.
Собственоръчно – чрез прилагане в допълнение на оригинален документ за притежание на банкова сметка в дадена кредитна институция, която да е със седалище в държава – членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, САЩ или Швейцария.
Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул."Христофор Колумб" №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД.
Към подготвените документи ce прилагат заверени копия на:
 • Лична карта на представляващия
 • Актуално състояние
 • Дружествен договор / Устав
Заверката се извършва с полагане на надпис: "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат.
ПРЕГЛЕД
ИЗТЕГЛИ
Опция 2
Чрез електронен подпис (УЕП) – Електронният подпис трябва да фигурира на всеки документ поотделно.
Пълният комплект документи се изпраща на office@eurofinance.bg.
След проверка от страна на Евро-Финанс се подписват и връщат обратно на клиента в електронен формат.
Към подготвените документи се прилага заверено копие на личната карта на клиента.
Заверката се извършва с полагане на надпис: "Вярно с оригинала", дата и подпис.
Чрез електронен подпис (УЕП) – Електронният подпис трябва да фигурира на всеки документ поотделно.
Пълният комплект документи се изпраща на office@eurofinance.bg.
След проверка от страна на Евро-Финанс се подписват и връщат обратно на клиента в електронен формат.
Към подготвените документи ce прилагат заверени копия на:
 • Лична карта на представляващия
 • Актуално състояние
 • Дружествен договор / Устав
Заверката се извършва с полагане на надпис: "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат.
ИЗПРАТИ ИЗТЕГЛИ
Опция 3
Собственоръчно – в присъствие на нотариус, който да завери всяка страница където има положен клиентски подпис.
Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул. "Христофор Колумб" №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД.
Към подготвените документи се прилага заверено копие на личната карта на клиента.
Заверката се извършва с полагане на надпис: "Вярно с оригинала", дата и подпис.
Собственоръчно – в присъствие на нотариус, който да завери всяка страница където има положен клиентски подпис.
Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул. "Христофор Колумб" №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД.
Към подготвените документи ce прилагат заверени копия на:
 • Лична карта на представляващия
 • Актуално състояние
 • Дружествен договор / Устав
Заверката се извършва с полагане на надпис: "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат.
ПРЕГЛЕД
ИЗТЕГЛИ
* Сметка можете да откриете и на място в офис на Евро-Финанс.
Изпращане на документи подписани с УЕП Затвори
Зареждане... Изтекло време за извършване на операцията Системна грешка