Сметки   Секции на сайта
 

 

За започване на реална търговия с финансови инструменти клиентът сключва договор за инвестиционно посредничество* и попълва приложимите към него документи. Сключването на договор може да бъде осъществено по следните начини:

1. Чрез посещение в наш офис:

Необходими документи от страна на клиента:

Физически лица:

 • Лична карта
 • Нотариално заверено пълномощно (в случай, че договорът се сключва от пълномощник)

Юридически лица:

 • Лична карта на представителя
 • Актуално състояние
 • Дружествен договор/Устав (заверен от представителя)
 • Фирмен печат

2. Чрез дистанционно подаване на документи по един от следните начини:

 • Валидирани посредством банково удостоверение;
 • Валидирани посредством универсален електронен подпис;
 • Валидирани посредством нотариална заверка на подписа.

Стъпка 1

Запознаване със следните документи:

Стъпка 2

Изтегляне и попълване на следните документи:

Към подготвените документи се прилагат заверени:

 • Лична карта на физическото лице
 • Лична карта на представляващия (за юридически лица)

Заверката се извършва с полагане на надпис: „Вярно с оригинала“, дата и подпис от клиента.

 • Копие от актуално състояние (за юридически лица)
 • Копие от Дружествен договор/Устав (за юридически лица)

Заверката се извършва с полагане на надпис: „Вярно с оригинала“, дата, подпис и печат от клиента.

Стъпка 3

Подписване и изпращане на пълен пакет документи

 • Собственоръчно – чрез прилагане в допълнение на оригинален документ за притежание на банкова сметка в дадена кредитна институция, която да е със седалище в държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, САЩ или Швейцария. Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул.”Христофор Колумб” №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД.

 • Чрез електронен подпис (УЕП) – Електронният подпис трябва да фигурира на всеки документ поотделно. Пълният комплект документи се изпраща на office@eurofinance.bg. След проверка от страна Евро-Финанс се подписват и връщат обратно на клиента в електронен формат.

 • Собственоръчно – в присъствие на нотариус, който да завери всяка страница където има положен клиентски подпис. Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул.”Христофор Колумб” №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД. 

*Преди подписване на Договор за ползване на EFOCS е необходимо първо да инсталирате платформата и да заявите регистрация на реална сметка за търговия от EFOCS.

**За да бъдат валидни в България издадените от други държави официални документи, трябва да бъдат оформени в зависимост от групата, в която попадат.  (Повече информация…)