Сметки   Секции на сайта
 

Теглене по банков път:

При теглене по банков път клиентът трябва да има банкова сметка, по която титуляр да е същото лице, което е титуляр и на сметката в Евро-Финанс.

За теглене на средства по банков път, клиентът изпраща сканирано по е-мейл или на факс попълнено и подписано следното нареждане:

При банков превод на сума над 30,000 лв. клиентите попълват Декларация за произход на средства съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.


Информация за таксите и комисионите при теглене на средства по банков път е налична в Тарифа за таксите и комисионите на Евро-Финанс.

Важно: При теглене на средства по банков път във валута, различна от базовата валута на съответната сметка, превалутирането се осъществява по текущия валутен курс на Евро-Финанс за разплащания с клиенти.

СИГУРНОСТ НА КЛИЕНТСКИТЕ СРЕДСТВА
Активите по сметки в Евро-Финанс, включително паричните средства, са гарантирани съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа в размер до 40 000 лв. за всеки клиент.