Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/GR6/ и X3News.

Градус АД-Стара Загора (GR6) представи актуализирани покана и материали за редовно ОСА, свикано за 28.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух 50, зала Тервел, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2023 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2023 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2023 г.;
Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата на дружеството за 2023 г., в размер на 5 100 045.23 лв., както следва:
Сума от 5 000 000 лв., се разпределя като годишен дивидент. Брутният единичен годишен дивидент ще бъде определен в предвидения по чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК срок, тъй като дружеството е в процедура по обратно изкупуване на собствени акции.
Остатъкът от печалбата в размер на 100 045.23 лв. се отнася към неразпределена печалба на дружеството.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 12.06.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Индустриален Холдинг България АД-София (IHB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/IHB/ и X3News.

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) свиква извънредно ОСА на 19.07.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентен център Проджект лаб, ет. 2, Конферентна Зала Европа, при следния дневен ред:
– Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК. Проект за решение: На основание на мотивирания доклад на Управителния съвет да сключи сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 6 ЗППЦК, изразяващи се в издаване на една, трета по ред, корпоративна гаранция и възникване на условно задължение за Индустриален холдинг България АД в полза на Sumec Marine Co. Ltd. и New Dayang Shipbuilding Co. Ltd., P.R.China като продавач, за гарантиране изпълнението на задължение на дъщерно дружество Вая Лтд., Маршалови острови, при основни параметри описани в поканата за ОСА.
Управителният съвет, пряко или чрез Главния изпълнителен директор на Дружеството, има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на сделката по-горе, в рамките на горепосочените съществени условия.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.08.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.07.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 03.07.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

 

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/FPP/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 14.06.2024 г. ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0102 лв.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Лавена АД (LAV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/LAV/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 11.06.2024 г. ОСА на Лавена АД (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Албена АД (ALB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/ALB/ и X3News.

Албена АД (ALB) свиква редовно ОСА на 22.06.2024 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, в сграда/зала КИЦ, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2023 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2023 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2023 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2024 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Ди Ви Консултинг ЕООД, ЕИК: 131211320 като член на Съвета на директорите. Избира като независим член на Съвета на директорите Даниела Петкова с мандат до изтичане на мандата на настоящия Съвет на директорите или до 24.06.2028 г.
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: От печалбата за 2023 г. в размер на 1 728 482.71 лв. да се изплати дивидент в размер на 0.13 лв. на акция, а останалата част от печалбата да се отнесе като неразпределена печалба;
– Определяне размера на възнагражденията на новоизбрание член на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 05.06.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Стара планина холд АД-София (SPH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/SPH/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 06.06.2024 г. ОСА на Стара планина холд АД-София (SPH) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.31579 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 01.08.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл асет банк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 20.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 18.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Българска фондова борса АД (BSE).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BSE/ и X3News.

Българска фондова борса АД (BSE) свиква редовно ОСА на 18.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. „България“ № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2023 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2023 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2023 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2024 г.;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Реализираната печалба за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева, която се разпределя по следния начин: сума в размер на 1 948 526.56 лева, представляваща 100 % от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.296 лева на всяка акция;
– Вземане на решение за увеличаване на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството. Предложение за решение: Взема решение за увеличение на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл. 197, ал. 1, във връзка с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон, чрез издаване на 6 582 860 броя нови акции. Новите акции се разпределят между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1. Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
– Актуализиране на бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.05.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Шелли груп АД (SLYG).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/SLYG/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 04.06.2024 г. ОСА на Шелли груп АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.13 евро (0.2543 лв.)
– Начин на изплащане на дивидента в евро: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 18.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 14.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Телематик Интерактив България АД (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 03.06.2024 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.90 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 02.07.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа инвестиционна банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 13.06.2024 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Холдинг Света София АД (HSOF).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/HSOF/ и X3News.

Холдинг Света София АД свиква редовно ОСА на 30.06.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Илиянци 41, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2023 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2023 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2023 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2024 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Освобождава Димитринка Симеонова от длъжността член на Съвета на директорите и избира Галина Тодорова за нов член на СД;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 12.06.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

 

Към страница