Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 11.03.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black &White club, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за разпределяне на дивидент от част от натрупаната неразпределена печалба, а именно сума в брутен размер на 5 054 407.02 лв. под формата на дивидент, или по 0.39 лв. за една акция.
– Приемане на нова схема за променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
– Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните основни параметри:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от акциите на дружеството за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, но не повече от 7.41% от капитала за целия период на обратното изкупуване, и при спазване на изискването по чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон и чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон;
2. Минимална цена за една акция:15.00 лв.;
3. Максимална цена за една акция: 20.00 лв.;
4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване: обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши до 31.12.2026 г.
– Овластяване на законните представители на дружеството да извършат всички правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.03.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.02.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.02.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/SCOM/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) свиква извънредно ОСА на 08.03.2024 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за разпределение на дивидент от част от неразпределената печалба, а именно сума в брутен размер на 893 738.40 лв., или по 0.10 лв. за една акция.
– Овластяване на законните представители на дружеството да извършат всички правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.03.2024 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.02.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 21.02.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Софарма АД-София (SFAW).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/SFAW/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Софарма АД-София (SFAW) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 26.01.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, при следния дневен ред:
– Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на Софарма АД на регулирания пазар, организиран от БФБ, за последните 12 месеца;
– Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти. Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на Софарма АД, чрез издаване на 7 133 264 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти.
– Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.02.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на събранието на притежателите на варанти, или към 12.01.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание на притежателите на варанти, е 10.01.2024 г.
Пълният текст на поканата за общото събрание на притежателите на варанти може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 19.12.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум София, Black &White club, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната неразпределена печалба. Проект за решение: Разпределя от неразпределената печалба сума в брутен размер на 5 184 007.20 лв. под формата на дивидент, или по 0.40 лв. за една акция
– Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Проект за решение: Овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството да сключат договор за заем, чиято стойност надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.
– Приемане на решение за овластяване на законните представители на дружеството да извършат всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на приетите решения.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.01.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 01.12.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/AKTV/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) свиква извънредно ОСА на 15.01.2024 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, при следния дневен ред:
– Приемане на промяна на размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Приемане на промяна на размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.01.2024 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.01.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.12.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (HLEV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2023-10-24&issue=1&SECNUM=HLEV& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква извънредно ОСА на 27.11.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера 5, хотел Триада, конферентна зала 2, при следния дневен ред:
– Промени в Одитния комитет, определяне на мандат и размера на възнагражденията на членовете му;
– Приемане на нов Статут на Одитния комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите. Избира нов Съвет на директорите в състав: Ивелина Кирова, Тодор Тодоров и Александър Иванов, за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на промяната в Търговския регистър;
– Промени в устава на дружеството;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.12.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.11.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.11.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Българска фондова борса АД-София (BSE).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BSE/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. редовно ОСА на Българска фондова борса АД-София (BSE) са взети следните решения:
– Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.;
– Приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;
– Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
– Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2022 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
– Не приема промени в устава на дружеството;
– Приема решение реализираната печалба за 2022 г., в размер на 6 868 500.67 лв. да се разпредели в пълен размер за изплащане на дивидент на акционерите.
– Не приема решение за увеличаване на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства.
– Приема Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на Българска фондова борса АД като публично предприятие.
– Одобрява бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.

Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Телематик Интерактив България АД-София (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 27.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TBD/    и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.15 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2023 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 24.02.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Илевън Кепитъл АД-София (11C).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/   и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД-София (11C) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Към страница