Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 54.2% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 54.2% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Зърнени Храни България АД-София (ZHBG).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/ZHBG/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Зърнени Храни България АД-София (ZHBG) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2021 г. като неразпределена печалба.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.07.2022 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2022-05-20&issue=1&SECNUM=ZHZA& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Приема промени в Надзорния съвет на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Приема разпределение на финансовия резултат от дейността през 2021 г.:
1. Финансов резултат от дейността през 2021 г. – печалба в размер на 1 682 835.30 лв.;
2. Финансов резултат – загуби от минали години в размер на 595 871.20 лв.
3. Предложение за разпределение на печалбата от 1 682 835.30 лв:
– 35 % от печалбата за 2021 г. в размер на 588 992.36 лв. да бъде разпределена като дивидент. Брутен дивидент на една акция в размер на 0.053 лв.;
– Със сумата от 595 871.20 лв. да бъде покрита загуба;
– Останалата част от печалбата в размер на 497 971.74 лв. да бъде отнесена във Фонд резервен.
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 02.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Билборд АД-София (BBRD).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BBRD/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Билборд АД-София (BBRD) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Избира нов Одитен комитет с мандат от 3 години;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2021 г., в размер на 253 037.12 лв., да се отнесе за покриване на загуби от минали години.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Фаворит Холд АД-София (FAVH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2022-05-19&issue=1&SECNUM=FAVH& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Фаворит Холд АД-София (FAVH) свиква редовно ОСА на 20.06.2022 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8, зала на Котлостроене АД, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2022 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 02.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Топливо АД-София (TOPL).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TOPL/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Топливо АД-София (TOPL) свиква редовно ОСА на 22.06.2022 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Избор на Одитен комитет и определяне мандата на членовете му;
– Промени в органите на управление на дружеството: Проект за решение: Освобождава Димитър Назърски и избира Асен Ценков за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат за 2021 г., да бъде разпределен както следва: Балансовата загуба, в размер на 2 215 170 лв., да се покрие от Неразпределената печалба. Дивиденти да не се изплащат.
– Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета за директорите;
– Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Приемане на предложение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
– Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2022 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 06.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Варна-плод АД-Варна (VPLD).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2022-05-19&issue=1&SECNUM=VPLD& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Варна-плод АД-Варна (VPLD) свиква редовно ОСА на 28.06.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2021 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2021 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.;
– Потвърждаване на всички управленски решения и действия на Съвета на директорите за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2021 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Отнася печалбата за 2021 г. във фонд Допълнителни резерви.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 10.06.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата