Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2022-11-23&issue=1&SECNUM=ZHZA& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) свиква извънредно ОСА на 23.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Св Княз Борис I № 29, при следния дневен ред:
– Овластяване на Управителния съвет за сключване на сделка при условия и параметри описани в мотивиран доклад по реда на чл.114 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за паричен заем в размер на 12 000 000 лева.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.01.2023 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.12.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 07.12.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Алтерко АД-София (A4L).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/A4L/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Алтерко АД-София (A4L) свиква извънредно ОСА на 13.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония 1, ет. 2, Конгресен център Глобус, зала Европа, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за изменение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на променливо възнаграждение в акции на дружеството на членовете на Съвета на директорите за периода 2022-2025 г.
– Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложно поле на чл. 114, ал. 1, т. от ЗППЦК;
– Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1, ал. 1 от ЗППЦК относно сключването на пакет от сделки за придобиването на 100 % от капитала на словенското дружество GOAP Racunalniski inzeniring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, registration number: 5414083000. Проект за решение: На основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК овластява представляващите дружеството да сключат пакет от сделки за придобиване на 100% от капитала на словенското дружество GOAP Racunalniski inzeniring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, registration number: 5414083000, срещу заплащането на обща пакетна цена не по-висока от 5 499 999 евро, при условията описани в Мотивирания доклад по чл. 114а от ЗППЦК, както и при други условия, каквито намерят за добре – описани в поканата за ОСА.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.11.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 25.11.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/GR6/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Градус АД-Стара Загора (GR6) свиква извънредно ОСА на 19.12.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, Парк-Хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух 50, зала Тервел, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решене: Освобождава Иван Ангелов и Лука Ангелов от длъжност и от отговорност и избира Ангел Ангелов и Бистра Коцева за нови членове на Съвета на директорите;
– Определяне размера на възнагражденията на новоизбраните членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.01.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 01.12.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BPF/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) свиква извънредно ОСА на 08.12.2022 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1, при следния дневен ред:
– Избор на регистриран одитор за 2022 г.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.12.2022 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.11.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 22.11.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/  и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Телематик Интерактив България АД-София (TIB) свиква извънредно ОСА на 30.11.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 89В, Гранд Хотел Милениум, при следния дневен ред:
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за наем с Интернешънъл Гейм Дизайн Студио АД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за наем с Интернешънъл Гейм Дизайн Студио АД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: лицензионен договор със СиТи Интерактив ЕООД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: лицензионен договор със СиТи Интерактив ЕООД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за счетоводно обслужване с Р.С. Консулт АД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за наем с М.Б.С. Трейд АД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за маркетингово обслужване с М.Б.С. Трейд АД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за рекламни услуги с М.Б.С. Трейд АД;
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: договор за заем със Саут Кейп Инвестмънтс Лимитед (South Cape Investments Limited);
– Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, а именно: да извършва сделки с финансови инструменти на паричния пазар;
– Промени в Одитния комитет и определяне на възнаграждението на новия член;
– Промени в устава на дружеството;
– Овластяване на законните представители на дружеството да извършат всички правни и фактически действия за обявяване на приетите решения пред Търговския регистър, КФН, БФБ и обществеността;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.12.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.11.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/FPPV/  и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 31.10.2022 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.12.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на събранието на притежателите на варанти, или към 17.10.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание на притежателите на варанти, е 13.10.2022 година.
Пълният текст на поканата за общото събрание на притежателите на варанти може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News