Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/MSH/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

М+С хидравлик АД-Казанлък (MSH) свиква редовно ОСА на 18.05.2023 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2022 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Разпределя печалбата за 2022 г. както следва:
1. Сума в размер на 15 773 280 лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0,40 лева; Начало на изплащане на дивидента: 14.07.2023 г.; Срок за изплащане на дивидента: шест месеца; Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък.
2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
– Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.06.2023 г. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 02.05.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/FPPV/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) свиква общо събрание на притежателите на варанти на 22.03.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, ет. 1, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.04.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на събранието на притежателите на варанти, или към 08.03.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание на притежателите на варанти, е 06.03.2023 г.
Пълният текст на поканата за общото събрание на притежателите на варанти може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2023-03-15&issue=1&SECNUM=CHL& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHL) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас, ул. Одрин 79, при следния дневен ред:
– Промени в устава на дружеството.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.05.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.03.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Топливо АД-София (TOPL).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TOPL/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Топливо АД-София (TOPL) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Преизбира за нов мандат от пет години следните членове на Съвета на директорите: Бедо Доганян, Преслав Козовски, Людмила Стамова и Марияна Станева.
– Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.05.2023 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.03.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/EXPR/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) свиква извънредно ОСА на 18.04.2023 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115, при следния дневен ред:
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Венцислава Алтънова, Мирослав Георгиев и Елена Петрова. Избира Емил Борисов, Татяна Гунева и Елена Петрова за нови членове на Съвета на директорите.
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.05.2023 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 31.03.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Уеб Медия Груп АД-София (WMG).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2023-03-10&issue=1&SECNUM=WMG& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Уеб Медия Груп АД-София (WMG) свиква извънредно ОСА на 10.04.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на дружеството, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване 235 000 акции.
2. Начална дата на обратното изкупуване 20.04.2023 г.;
3. Крайна дата на обратното изкупуване 31.12.2023 г.;
4. Минимална цена на обратно изкупуване: 1.40 лв. на акция;
5. Максимална цена на обратно изкупуване: 2.10 лв. на акция;
ОСА овластява Съвета на директорите да определи всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички действия в изпълнение на приетите решения.
– Вземане на решение за увеличаване на фонд Резервен на дружеството. Проект за решение: Приема решение за увеличаване на фонд Резервен на дружеството от натрупаните премийни резерви в размер на 766 421 лв. до достигане на размер от 784 000 лв.
– Промени в устава на дружеството;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.04.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.03.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 23.03.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата