Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Българска фондова борса АД-София (BSE).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BSE/  и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. редовно ОСА на Българска фондова борса АД-София (BSE) са взети следните решения:
– Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.;
– Приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;
– Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
– Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2022 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
– Не приема промени в устава на дружеството;
– Приема решение реализираната печалба за 2022 г., в размер на 6 868 500.67 лв. да се разпредели в пълен размер за изплащане на дивидент на акционерите.
– Не приема решение за увеличаване на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства.
– Приема Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на Българска фондова борса АД като публично предприятие.
– Одобрява бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Телематик Интерактив България АД-София (TIB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Телематик Интерактив България АД-София (TIB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 27.07.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Първа Инвестиционна Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TBD/    и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на ТЕЦ-Бобов дол АД-Големо село (TBD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.15 лв.
– Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2023 г.
– Крайна дата за изплащане на дивидента: 24.02.2024 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Илевън Кепитъл АД-София (11C).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/   и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 29.06.2023 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД-София (11C) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент Монбат АД-София (MONB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/MONB/  и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Монбат АД-София представи уведомление за паричен дивидент във връзка с взето решение на проведено на 29.06.2023 г. ОСА, както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.10263 лв.;
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Уникредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на  Херти АД-Шумен (HERT).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2023-06-30&issue=1&SECNUM=HERT& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 28.06.2023 г. ОСА на Херти АД-Шумен (HERT) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2022 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.075 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 22.08.2023 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена Българска Банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2023 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News