Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/KBG/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Корадо-България АД-Стражица (KBG) свиква извънредно ОСА на 14.09.2022 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28, при следния дневен ред:
– Одобряване на 6-месечния финансов отчет на дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г.
– Одобряване на доклада на управителния съвет на дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент;
– Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на дружеството за първата половина на 2022 г. Проект на решение: Приема решение на акционерите на дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба, общо в размер на 2 824 091.05 лв., за първата половина на 2022 г., както следва: общ брутен размер на дивидента – 1 316 861.40 лв.; брутен размер на дивидента за една акция – 0.10 лв.
– Промени в Одитния комитет;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2022 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.08.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 29.08.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Випом АД-Видин (VPOM).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2022-07-29&issue=1&SECNUM=VPOM& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Випом АД-Видин (VPOM) свиква извънредно ОСА на 02.09.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II 9, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК, както следва:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване:
до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата;
2. Срок за обратно изкупуване: не по-дълъг от 5 години. ОСА овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
3. Минимална цена на обратно изкупуване: 7.50 лв. на акция;
4. Максимална цена на обратно изкупуване: 15 лв. на акция;
ОСА овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на приетите от ОСА решения;
Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.09.2022 г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.08.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 17.08.2022 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ –  https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BREF/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 30.06.2022 г. редовно ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.0482996 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Илевън Кепитъл АД-София (11C).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ –  https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/11C/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Илевън Кепитъл АД-София (11C) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително определена.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Българска фондова борса АД-София (BSE).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ –  https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/BSE/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 30.06.2022 г. бе взето решение, съгласно което на акционерите следва да се разпредели дивидент по 0.4826 лева на акция. Максималната сума, която би била необходима за изплащането на дивидент, ако всички акции имат право на дивидент, възлиза на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 стотинки).
Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст.), която се разпределя по следния начин: 70 на сто от печалбата – сума в размер на 6 797 431.06 лева (шест милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 6 стотинки) се разпределя за изплащане като дивидент между акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2021 г. е в размер на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 стотинки). Сумата в размер на 2 913 184.74 (два милиона деветстотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и 74 ст.) не се разпределя като дивидент и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 14.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва:
• за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник;
• за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната.
Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
Общото събрание не прие предложеното увеличение на капитала на „Българска фондова борса” АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон и свързаното с него предложение за промяна в устава на дружеството.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувано уведомление за паричен дивидент на Каучук АД-София (KAU).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ –  http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2022-07-01&issue=1&SECNUM=KAU& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

На проведено на 30.06.2022 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2021 г., както следва:
– Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
– Начална дата за изплащане на дивидента: 25.08.2022 г.
– Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2022 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г.