Corporate Events - EuroFinance

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 63.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.


CFDs' Risk Warning

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 63.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Corporate Events

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (HLEV).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2023-10-24&issue=1&SECNUM=HLEV& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) свиква извънредно ОСА на 27.11.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Венера 5, хотел Триада, конферентна зала 2, при следния дневен ред:
– Промени в Одитния комитет, определяне на мандат и размера на възнагражденията на членовете му;
– Приемане на нов Статут на Одитния комитет;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите. Избира нов Съвет на директорите в състав: Ивелина Кирова, Тодор Тодоров и Александър Иванов, за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на промяната в Търговския регистър;
– Промени в устава на дружеството;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.12.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.11.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.11.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Dear Clients,

Please be informed of the following Notice of Dividends given by Telematic Interactive Bulgaria AD-Sofia (TIB)

You can find additional information on the webpage of the Bulgarian Stock Exchange https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TIB/ and X3News

Please find a transcript of the news as published on the BSE webpage:

The General Meeting of Shareholders of Telematic Interactive Bulgaria AD dated 29 June 2023 has taken the following dividend distribution decision for 2022:
– Gross dividend per share: BGN 1.00
– Dividend payout starting date: 27 July 2023
– Dividend payout: Via the Central Depository and CB First Investment Bank
The right to a dividend will be entitled to all shareholders registered with the central securities register on the 14th day following the GMS date, i.e. by 13 July 2023 (Record Date).
The final date for transacting shares of this company on the Exchange, so the holder be entitled to receive a dividend, will be 11 July 2023 (Ex-Dividend Date: 12 July 2023).
The entire piece of news is available on the financial website X3News.