Accounts   Site Sections
 

 

 

To start trading with real financial instruments the client should sign a Financial Brokerage Agreement* and complete the relevant attached documents. The agreement signing can be made in the following ways:

1. By visiting our office:

Documents required by the client:

Individuals:

 • Identity card – for Bulgarian citizens and citizens of EU countries,

  International passport – for citizens of all other countries.

 • Power of attorney (if the contract is signed by an agent)

Entities:

 • Identity card or passport of the representative
 • Good standing
 • Corporate contract / statute (certified by the representative)
 • Company print

2. Through a remote submission of documents in the following ways:

 • Validated by bank account certificate;
 • Validated by a certified electronic signature;
 • Validated by a notary certified signature.

Step 1

Getting familiar with the following documents:

 • General Terms applicable to Euro-Finance contracts with clients
 • Policy for execution of clients’ orders for transactions with financial instruments
 • Information on general and specific risks for investing in financial instruments
 • Policies and procedures for classification of customers
 • Tariff for fees and commissions of Euro-Finance

Step 2

Download and complete the following documents:

 • Financial Brokerage Agreement
 • Customer Identification Request and Account Opening
 • Evaluation form
 • Terms of Use of EFOCS (if you want to use the platform)
 • Declaration for Money Origin
 • Declaration of Art. 5, paragraph 1 of the Law on the Measures against Money Laundering (for individuals and legal entities)
 • Declaration of Beneficial Ownership Pursuant to Article 6, Paragraph 2 of the Law on the Measures against Money Laundering (for legal entities)
 • Signature Specimen (for legal entities)

An exemplification of the following documents should be enclosed to the prepared set of documents:

 • Identity card or passport of the individual
 • Identity card or passport of the representative (for legal entities)

Exemplification should be done by subscribing the words “true copy”, the date and the signature of the client.

 • Copy of Good standing (for legal entities)
 • Copy of the company’s statute (for legal entities)

Exemplification should be done by subscribing the words “true copy”, the date and the signature of the client.

Step 3

Signing and sending the full set of documents

 • By post– by enclosing the original document for possession of a bank account in a credit institution with headquarters located in a member-country of the European Union , a country part of the European Economic Area, Switzerland or the United States. The full set of documents should be sent to the following address – 1592 Sofia, Bul. “Christopher Columbus” № 43, 5th floor – Euro-Finance.
 • Through an electronic signature (UES) – There must be an electronic signature on each document individually. The full set of documents is sent to the office@eurofinance.bg. After examination by Euro-Finance documents are to be signed and returned to the client in electronic format.

 • By post- in the presence of a notary to certify each page where the customer’s signature is affixed. The full set of documents should be sent to the following address – 1592 Sofia, Bul. “Christopher Columbus” № 43, 5th floor – Euro-Finance.


*Prior signing “Agreement for using the EFOCS system” clients have to install the platform and request opening real account from the EFOCS platform.

**To be recognized by Bulgarian institutions official documents issued by a foreign state should be arranged in a way which depends on the group in which the foreign state belongs to. (More information…)

 

 

За започване на реална търговия с финансови инструменти клиентът сключва договор за инвестиционно посредничество* и попълва приложимите към него документи. Сключването на договор може да бъде осъществено по следните начини:

1. Чрез посещение в наш офис:

Необходими документи от страна на клиента:

Физически лица:

 • Лична карта
 • Нотариално заверено пълномощно (в случай, че договорът се сключва от пълномощник)

Юридически лица:

 • Лична карта на представителя
 • Актуално състояние
 • Дружествен договор/Устав (заверен от представителя)
 • Фирмен печат

2. Чрез дистанционно подаване на документи по един от следните начини:

 • Валидирани посредством банково удостоверение;
 • Валидирани посредством универсален електронен подпис;
 • Валидирани посредством нотариална заверка на подписа.

Стъпка 1

Запознаване със следните документи:

Стъпка 2

Изтегляне и попълване на следните документи:

Към подготвените документи се прилагат заверени:

 • Лична карта на физическото лице
 • Лична карта на представляващия (за юридически лица)

Заверката се извършва с полагане на надпис: „Вярно с оригинала“, дата и подпис от клиента.

 • Копие от актуално състояние (за юридически лица)
 • Копие от Дружествен договор/Устав (за юридически лица)

Заверката се извършва с полагане на надпис: „Вярно с оригинала“, дата, подпис и печат от клиента.

Стъпка 3

Подписване и изпращане на пълен пакет документи

 • Собственоръчно – чрез прилагане в допълнение на оригинален документ за притежание на банкова сметка в дадена кредитна институция, която да е със седалище в държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, САЩ или Швейцария. Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул.”Христофор Колумб” №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД.

 • Чрез електронен подпис (УЕП) – Електронният подпис трябва да фигурира на всеки документ поотделно. Пълният комплект документи се изпраща на office@eurofinance.bg. След проверка от страна Евро-Финанс се подписват и връщат обратно на клиента в електронен формат.

 • Собственоръчно – в присъствие на нотариус, който да завери всяка страница където има положен клиентски подпис. Пълният комплект документи се изпраща на адрес – 1592 София, Бул.”Христофор Колумб” №43, ет.5 – за Евро-Финанс АД. 

*Преди подписване на Договор за ползване на EFOCS е необходимо първо да инсталирате платформата и да заявите регистрация на реална сметка за търговия от EFOCS.

**За да бъдат валидни в България издадените от други държави официални документи, трябва да бъдат оформени в зависимост от групата, в която попадат.  (Повече информация…)