Често задавани въпроси - Данъци - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица доходите от разпореждане с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар, не са облагаеми.
Виж подробна информация
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се облагат с ДОД лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Виж подробна информация
Някои държави, като например Италия, Испания, Португалия, Франция и др., облагат с данък при източника доходите от лихви по облигации. За съществуващите възможности за възстановяване на платения данък Ви съветваме да се обърнете към данъчен консултант.
В повечето държави дивидентите се облагат с данък при източника. Размерът на данъка върху дивидентите зависи от множество фактори, като например източник на дохода, държава на регистрация на компанията, и др.
Виж подробна информация
При обичайни обстоятелства, ако притежателят на американски акции е попълнил данъчна форма W-8BEN, то удържаният данък върху дивидента би бил 15%. В стремежа си да предложи максимално добри условия за търговия на своите клиенти, обаче, ЕвроФинанс съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в омнибус клиентска сметка в CACEIS Bank – една от водещите депозитарни институции в Европа.
Виж подробна информация
Тъй като в случая не става дума за разпореждане от Ваша страна с финансовите инструменти, не би следвало да дължите данък общ доход върху реализираната капиталова печалба.
Виж подробна информация
За да предложим възможно най-добрите условия за търговия на своите клиенти, ние съхраняваме финансовите инструменти на нашите клиенти в омнибус клиентска сметка в CACEIS Bank – една от водещите депозитарни институции в Европа.
Виж подробна информация