Защо сумата на дивидента, който получавам, е по-малка от обявения от компанията брутен дивидент? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Защо сумата на дивидента, който получавам, е по-малка от обявения от компанията брутен дивидент?

В повечето държави дивидентите се облагат с данък при източника. Размерът на данъка върху дивидентите зависи от множество фактори, като например източник на дохода, държава на регистрация на компанията, и др.

Например: Притежавате 10 акции на компанията Adidas AG, която взема решение за разпределяне на годишен брутен дивидент в размер на 0.70 евро/акция.
Тъй като Adidas AG е немска компания, то дивидентите, изплащани от компанията, се облагат с данък съгласно германското законодателство, чийто текущ размер е 26.375%. Ето как можете да изчислите нетния дивидент, който ще получите: 10 * €0.70 * (1 – 0.26375) = €5.15.

По сметка ще получите нетния дивидент (€ 5.15), като данъкът върху дивидента ще Ви бъде удържан при източника.