Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 157а, ал. 6 от ЗППЦК на Предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД - EuroFinance

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 157а, ал. 6 от ЗППЦК на Предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД

article1

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във Фирмения регистър при Търговско–промишлената камара на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, 1043 AP, ул. „Басисвег“ 10, в качеството си на Предложител по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, отправя Предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД, ЕИК 130277958, одобрено с решение по Протокол № 61 от 25.08.2022г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

Брой акции, обект на Предложението за изкупуване: 14 416 броя

Предлагана цена на акция: 303,55 лева

Срок за приемане на Предложението за изкупуване: Предложение за изкупуване не изисква приемането му от акционерите на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД.

Началната дата на процедурата по изкупуване: 29.08.2022 г.

Крайната дата на процедурата по изкупуване: 07.09.2022 г.

Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя: съгласно процедурата, описана в Раздел VII.2.„Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя“ на Предложението за изкупуване.

Акциите, обект на Предложението за изкупуване, се прехвърлят на Предложителя едновременно с плащането на цената им по специалната банкова сметка, открита от Предложителя в полза на акционерите, чиито акции са обект на принудителното изкупуване, в „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, IBAN BG13TBIB931080A07WNG02. Акционерите – адресати на Предложението за изкупуване, следва да имат предвид, че акциите – предмет на изкупуването, се прехвърлят от сметки на акционерите по сметка на Предложителя по силата на закона, в съответствие с чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК, без да е необходимо волеизявление за приемане от съответния акционер.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на предложението (т.е. от 08.09.2022г., включително), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя.

Плащането на цената на акциите ще да бъде извършено в горепосочения срок, а именно пет години, считано от 08.09.2022г. включително, чрез офиса на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, находящ се в гр. София, кв. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, както и чрез всички други офиси и филиали на Банката на територията на Република България извън град София. Информация за офисите на Банката е налична на следния електронен адрес: https://tbibank.bg/

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на КФН за отписване от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН.

Предложението за изкупуване е достъпно за акционерите на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД на адреса на управление на Предложителя – Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. „Басисвег“ 10, 1043 AP, на служебния адрес на Директор А на дружеството Милен Асенов Христов – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 и на интернет страницата му https://www.eurofinance.bg/news-analyses/, както и на адреса на управление на дружеството – обект на Предложението за изкупуване „Електроразпределителни мрежи Запад” AД – Република България, гр. София, бул.  „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и на интернет страницата му https://ermzapad.bg/bg/za-akcioneri/dokumenti-erm/trgovo-predlozhenie/.

Повече информация относно Предложението за изкупуване можете на получите на тел.: (02) 980-56-57 и на следния e-mail адрес: office@eurofinance.bg на Евро-Финанс АД.

 

Предложението за изкупуване може да бъде свалено от следния линк:

Предложение

 

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Още новини

investing1

16 декември 2014

Уведомление от „Лого-Къмпани“ ЕООД

прочетете повече
investing1

14 ноември 2013

Над 100 нови инструмента за търговия в EF MetaTrader 5

прочетете повече
investing1

04 септември 2014

Завърши конкурсът FOREX Global Trade Series м.Август

прочетете повече

Икономически календар

Станете наш клиент и започнете да търгувате на капиталовите пазари
advertise

Търгувайте с нас!

ЗАПОЧНЕТЕ