Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 157а, ал. 6 от ЗППЦК на Предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” AД - EuroFinance

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 157а, ал. 6 от ЗППЦК на Предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” AД

article1

Уважаеми клиенти,

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във Фирмения регистър при Търговско–промишлената камара на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, 1043 AP, ул. „Басисвег“ 10, в качеството си на Предложител по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, отправя Предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” AД, ЕИК 175133827, одобрено с решение по Протокол № 61 от 25.08.2022г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

Брой акции, обект на Предложението за изкупуване: 117 броя

Предлагана цена на акция: 29 161,02 лева

Срок за приемане на Предложението за изкупуване: Предложението за изкупуване не изисква приемането му от акционерите на „Електрохолд Продажби” AД.

Началната дата на процедурата по изкупуване: 29.08.2022 г.

Крайната дата на процедурата по изкупуване: 07.09.2022 г.

Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя: Съгласно процедурата, описана в Раздел VII.2.„Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя“ на Предложението за изкупуване.

Акциите, обект на Предложението за изкупуване, се прехвърлят на Предложителя едновременно с плащането на цената им по специалната банкова сметка, открита от Предложителя в полза на акционерите, чиито акции са обект на принудителното изкупуване, в „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, IBAN BG40TBIB931080A07WNG01. Акционерите – адресати на Предложението за изкупуване, следва да имат предвид, че акциите – предмет на изкупуването, се прехвърлят от сметки на акционерите по сметка на Предложителя по силата на закона, в съответствие с чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК, без да е необходимо волеизявление за приемане от съответния акционер.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от дата на публикуване на предложението (т.е. от 08.09.2022г., включително), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя.

Плащането на цената на акциите ще да бъде извършено в горепосочения срок, а именно пет години, считано от 08.09.2022г. включително, чрез офиса на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, находящ се в гр. София, кв. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, както и чрез всички други офиси и филиали на Банката на територията на Република България извън град София. Информация за офисите на Банката е налична на следния електронен адрес: https://tbibank.bg/

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на „Електрохолд Продажби” AД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на КФН за отписване от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН.

Предложението за изкупуване е достъпно за акционерите на „Електрохолд Продажби” AД на адреса на управление на Предложителя – Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. „Басисвег“ 10, 1043 AP, на служебния адрес на Директор А на дружеството Милен Асенов Христов – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 и на интернет страницата му https://www.eurofinance.bg/news-analyses/, както и на адреса на управление на дружеството – обект на търговото предложение „Електрохолд Продажби” AД  – Република България, гр. София, бул.  „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и на интернет страницата му https://electrohold.bg/bg/sales/za-nas/za-druzhestvoto/akcioneri/novini/.

Повече информация относно Предложението за изкупуване можете на получите на тел.: (02) 980-56-57 и на следния e-mail адрес: office@eurofinance.bg на Евро-Финанс АД.

 

Предложението за изкупуване може да бъде свалено от следния линк:

Предложение

 

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Още новини

investing1

25 юни 2012

Нови валутни двойки

прочетете повече
investing1

14 май 2015

10 ЮНИ 2015 – ДЕН ЗА АКЦИИ

прочетете повече
investing1

02 януари 2013

Евро-Финанс продължава Forex промоцията

прочетете повече

Икономически календар

Станете наш клиент и започнете да търгувате на капиталовите пазари
advertise

Търгувайте с нас!

ЗАПОЧНЕТЕ