Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България” АД - EuroFinance

Резултати от Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България” АД

article1

Уважаеми клиенти,

Във връзка с изтичане на срока на търговото предложение, отправено на основание чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във Фирмения регистър при Търговско–промишлената камара на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, 1097 JB, ул. „Принс Бернхардплейн“ 200, за закупуване акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕИК 175133827, с настоящото Ви информираме за резултатите от търговото предлагане, приключило на 11.11.2021г.:

1. Дружество обект на търговото предложение: „ЧЕЗ Електро България” АД – публично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 175133827, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
2. Търгов предложител: „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. е дружество (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), създаденo и съществуващo в съответствие със законите на Кралство Нидерландия, регистрирано в Търговски регистър на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. „Принс Бернхардплейн“ 200, 1097 JB.
3. Упълномощен инвестиционен посредник: „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, притежаващ лиценз от КФН под № 03-0004/11.07.2008 г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
4. Период на търговото предложение: 15.10.2021г. – 11.11.2021г.
5. Предлагана цена на акция: 26 904 (двадесет и шест хиляди деветстотин и четири лева).
6. Брой на лицата, приели търговото предложение:
Брой физически лица, приели предложението – 11;
Брой юридически лица, приели предложението – 8.
7. Общ брой на акциите, които се придобиват от търговия предложител „ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ” Б.В. – 117 броя.
8. Срок за заплащане на цената от Търговия предложителя: до 22.11.2021г., включително
9. Не са налице основания за прилагане на чл. 157а и 157б от ЗППЦК.

С уважение,

Екипът на ЕвроФинанс

 

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Още новини

investing1

30 август 2012

Конкурс за търговия FOREX Champion

прочетете повече
investing1

28 октомври 2013

Нови условия на промоцията „Бонус Ускорение“

прочетете повече
investing1

08 септември 2022

Уведомление за осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД съгласно чл. 157а ЗППЦК

прочетете повече

Икономически календар

Станете наш клиент и започнете да търгувате на капиталовите пазари
advertise

Търгувайте с нас!

ЗАПОЧНЕТЕ