Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 157а, ал. 6 от ЗППЦК на Предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД - EuroFinance

Новини

15 юли 2024

Инвестиционна възможност: Облигации от ELG на BEAM

  Като мениджър на новата емисия обезпечени...

прочетете повече

19 юни 2024

Börse Frankfurt вече и на вашето мобилно...

EFOCS ви дава все повече възможности за...

прочетете повече

10 юни 2024

ДЕН ЗА АКЦИИ – 12 ЮНИ 2024...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

09 октомври 2023

Мобилното приложение за App Store и уеб...

Сега може да търгувате акции и ETF-и...

прочетете повече

05 юни 2023

Как да се справим с инфлацията през...

Прочетете цялата статия в MoitePari.bg  

прочетете повече

18 май 2023

ДЕН ЗА АКЦИИ – 15 юни 2023...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

Съобщения

15 юли 2024

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И...

Уважаеми клиенти, На 24.07.2024г. ще се проведе...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

01 март 2024

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, След като в края на...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

10 август 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

04 април 2023

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 157а, ал. 6 от ЗППЦК на Предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за изкупуване на акции на останалите акционери на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД

26 август 2022

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В., регистрирано във Фирмения регистър при Търговско–промишлената камара на Кралство Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, Амстердам, 1043 AP, ул. „Басисвег“ 10, в качеството си на Предложител по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, отправя Предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД, ЕИК 130277958, одобрено с решение по Протокол № 61 от 25.08.2022г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

Брой акции, обект на Предложението за изкупуване: 14 416 броя

Предлагана цена на акция: 303,55 лева

Срок за приемане на Предложението за изкупуване: Предложение за изкупуване не изисква приемането му от акционерите на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД.

Началната дата на процедурата по изкупуване: 29.08.2022 г.

Крайната дата на процедурата по изкупуване: 07.09.2022 г.

Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя: съгласно процедурата, описана в Раздел VII.2.„Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя“ на Предложението за изкупуване.

Акциите, обект на Предложението за изкупуване, се прехвърлят на Предложителя едновременно с плащането на цената им по специалната банкова сметка, открита от Предложителя в полза на акционерите, чиито акции са обект на принудителното изкупуване, в „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, IBAN BG13TBIB931080A07WNG02. Акционерите – адресати на Предложението за изкупуване, следва да имат предвид, че акциите – предмет на изкупуването, се прехвърлят от сметки на акционерите по сметка на Предложителя по силата на закона, в съответствие с чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК, без да е необходимо волеизявление за приемане от съответния акционер.

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от датата на публикуване на предложението (т.е. от 08.09.2022г., включително), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя.

Плащането на цената на акциите ще да бъде извършено в горепосочения срок, а именно пет години, считано от 08.09.2022г. включително, чрез офиса на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, находящ се в гр. София, кв. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, както и чрез всички други офиси и филиали на Банката на територията на Република България извън град София. Информация за офисите на Банката е налична на следния електронен адрес: https://tbibank.bg/

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от решението на КФН за отписване от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН.

Предложението за изкупуване е достъпно за акционерите на „Електроразпределителни мрежи Запад” AД на адреса на управление на Предложителя – Кралство Нидерландия, Амстердам, ул. „Басисвег“ 10, 1043 AP, на служебния адрес на Директор А на дружеството Милен Асенов Христов – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 и на интернет страницата му https://www.eurofinance.bg/news-analyses/, както и на адреса на управление на дружеството – обект на Предложението за изкупуване „Електроразпределителни мрежи Запад” AД – Република България, гр. София, бул.  „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и на интернет страницата му https://ermzapad.bg/bg/za-akcioneri/dokumenti-erm/trgovo-predlozhenie/.

Повече информация относно Предложението за изкупуване можете на получите на тел.: (02) 980-56-57 и на следния e-mail адрес: office@eurofinance.bg на Евро-Финанс АД.

 

Предложението за изкупуване може да бъде свалено от следния линк:

Предложение