Информация за публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - EuroFinance

Новини

09 октомври 2023

Мобилното приложение за App Store и уеб...

Сега може да търгувате акции и ETF-и...

прочетете повече

05 юни 2023

Как да се справим с инфлацията през...

Прочетете цялата статия в MoitePari.bg  

прочетете повече

18 май 2023

ДЕН ЗА АКЦИИ – 15 юни 2023...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

15 май 2023

Мобилното приложение EFOCS за Android вече е...

Знаем, че много от вас с нетърпение...

прочетете повече

20 декември 2022

Активен или пасивен подход е подходящ за...

Светът на инвестициите е необятен – има...

прочетете повече

01 декември 2022

IPO „МФГ Инвест“ – Онлайн презентация пред...

Уважаеми клиенти, На 6 декември 2022 г....

прочетете повече

Съобщения

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

01 март 2024

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, След като в края на...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

10 август 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

04 април 2023

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

14 март 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

Информация за публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

28 май 2021

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул. “Христофор Колумб” № 43, с ЕИК 175187337, на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с решение на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД от 10.04.2021 г. за увеличаване на капитала на дружеството при условията на публично предлагане и потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 278 – E от 29.04.2021 г. Проспект за публично предлагане на ценни книжа, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото на публичното предлагане на нова емисия в размер на 79 010 240 (седемдесет и девет милиона десет хиляди двеста и четиридесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД се увеличава от 197 525 600 (сто деветдесет и седем милиона петстотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева на 276 535 840 (двеста седемдесет и шест милиона петстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет) лева. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 2,50 (два и 0,50) лева.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, който ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери чрез публикуването му на интернет – страниците на емитента ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД – www.eurohold.bg и на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – www.eurofinance.bg. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него, могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента – София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, тел. (+359 2) 9651 563, факс: (+359 2) 9651 652, e-mail: g_georgieva@eurohold.bg, лице за контакт Галя Георгиева, от 9.30 – 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане и на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 5, тел.: (+359 2) 980 5657, факс: (+359 2) 981 1496, е-mail: office@eurofinance.bg, лице за контакт: Павел Николов от 9.30 – 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg и на “Българска фондова борса (БФБ) – София” АД – www.bse-sofia.bg, от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД.

В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, капиталът на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 31 604 096 (тридесет и едни милиона шестстотин и четири хиляди и деветдесет и шест) броя акции, представляващи 40 (четиридесет) процента от предложените акции. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявения за набиране капитал в размер на 79 010 240 (седемдесет и девет милиона десет хиляди двеста и четиридесет) акции.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. След публикуването на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК БФБ-София АД, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на Еврохолд България АД, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 197 525 600 (сто деветдесет и седем милиона петстотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) броя акции от капитала на „Еврохолд България” АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всеки 5 (пет) права, притежателят им може да запише 2 (две) нови акции от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 2,50 (два и 0,50) лева всяка.

Настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД се публикува на интернет страницата на Еврохолд България АД (www.eurohold.bg) и на инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД
(www.eurofinance.bg), най-малко 7 дни преди началния срок на подписката. По-късната дата от датата на публикуване на настоящото съобщение за публичното предлагане на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник по реда на чл.89т, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се смята за начало на публичното предлагане.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Еврохолд България” АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права по чл.112б, ал.7 от ЗППЦД, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на настоящото съобщение за публичното предлагане по чл.89т, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Ако публикациите на интернет на интернет страницата на Еврохолд България АД (www.eurohold.bg) и интернет страницата на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД (www.eurofinance.bg) са в различни дни, по – късната дата се приема за дата на публикуване на съобщението.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба се извършва на регулиран пазар – Основен пазар на БФБ АД, Сегмент за права. Лицата подават нареждане за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметките им за права, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник – член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Във връзка с периода за сетълмент на сключените на БФБ АД сделки – Т+2, последната дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата.

Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива, независимо от начина, по който са ги придобили – като акционери в Дружеството, или впоследствие чрез сделка за покупка на пазара на права в срока за търговия с правата.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата.

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Еврохолд България АД чрез инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на БФБ АД тези права, срещу които до изтичане срока за прехвърляне на правата не са записани акции от новата емисия.

Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централен депозитар АД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Централен депозитар АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Началото на срока за записване на акции /началната дата за записване на акциите/ съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата /началната дата за прехвърляне на правата/. Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централен депозитар АД и неговите членове. В началото на всеки работен ден по време на подписката, Централен депозитар АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, в срока и при условията, посочени в настоящото съобщение и емисионната стойност на записаните акции е внесена в посочената по-долу набирателна сметка. Съгласно чл. 112, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.

Плащането се счита за извършено от момента на заверяване на специалната набирателна сметка в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД (Пощенска Банка), BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG89BPBI81705011389201, открита на името на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД съгласно чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК, със сума, представляваща емисионната им стойност.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ (платежното нареждане или вносната бележка) и се получава от обслужващата банка при внасянето, съответно превеждането на вноската, по набирателната сметка на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите акции.

 

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Регистрационен документ)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Документ за предлаганите ценни книжа)

Проспект за първично публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на Еврохолд България АД (Резюме)

График на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Еврохолд България АД

Уведомление за записани акции (бланка)

Съобщение във връзка с увеличението на капитала на Еврохолд България, предназначено за инвестиционните посредници

Допълнение към проспект за ППП – Част 1

Допълнение към проспект за ППП – Част 2

Допълнение към проспект за ППП – Част 3

 

Announcement pursuant to Art. 89t, Para. 1 of Public Offering of Securities Act for Commencement of the Public Offering of Shares from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Registration Document)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Securities Note)

Prospectus for Initial Public Offering of Securities from the Capital Increase of EuroHold Bulgaria AD (Summary)

Capital Increase Timeline

Notification Subscribed Shares (Template)

Announcement Investment Firms

Supplement for Prospectus for IPO – Part 1

Supplement for Prospectus for IPO – Part 2

Supplement for Prospectus for IPO – Part 3