Информация за публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СЛС Имоти АДСИЦ - EuroFinance

Новини

15 юли 2024

Инвестиционна възможност: Облигации от ELG на BEAM

  Като мениджър на новата емисия обезпечени...

прочетете повече

19 юни 2024

Börse Frankfurt вече и на вашето мобилно...

EFOCS ви дава все повече възможности за...

прочетете повече

10 юни 2024

ДЕН ЗА АКЦИИ – 12 ЮНИ 2024...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

09 октомври 2023

Мобилното приложение за App Store и уеб...

Сега може да търгувате акции и ETF-и...

прочетете повече

05 юни 2023

Как да се справим с инфлацията през...

Прочетете цялата статия в MoitePari.bg  

прочетете повече

18 май 2023

ДЕН ЗА АКЦИИ – 15 юни 2023...

Уважаеми клиенти, Имаме удоволствието да Ви съобщим,...

прочетете повече

Съобщения

15 юли 2024

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И...

Уважаеми клиенти, На 24.07.2024г. ще се проведе...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

01 март 2024

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, След като в края на...

прочетете повече

01 март 2024

AMUNDI FUNDS – УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

10 август 2023

Промени в Тарифата

Уважаеми клиенти, Уведомяваме ви, че Евро-Финанс АД...

прочетете повече

04 април 2023

Amundi Funds – Уведомление до акционерите

Уважаеми акционери, От линка по-долу може да...

прочетете повече

Информация за публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СЛС Имоти АДСИЦ

29 декември 2021

СЛС ИМОТИ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район „Искър“, бул. “Христофор Колумб” № 43, с ЕИК 175341828, на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с решение на Общото събрание на акционерите на СЛС ИМОТИ АДСИЦ от 10.03.2021 г. за увеличаване на капитала на дружеството при условията на публично предлагане и потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 699 – E от 23.09.2021 г. Проспект за публично предлагане на ценни книжа, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото на публичното предлагане на нова емисия в размер на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът на СЛС ИМОТИ АДСИЦ се увеличава от 2 000 000 (два милиона) лева на до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Емисионната стойност на всяка една акция от новата емисия е 5.00 (пет) лева.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ, който ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери чрез публикуването му на интернет – страниците на емитента СЛС ИМОТИ АДСИЦ – www.slsimoti.bg и на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – www.eurofinance.bg. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него, могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента – София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, тел. +359 8 9999 5797, e-mail: office@slsimoti.bg, лице за контакт Ваньо Иванов, от 9.30 – 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане и на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 5, тел.: (+359 2) 980 5657, e-mail: office@eurofinance.bg, лице за контакт: Павел Николов от 9.30 – 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg и на “Българска фондова борса” АД (БФБ АД) – www.bse-sofia.bg, от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – СЛС ИМОТИ АДСИЦ.

В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите на СЛС ИМОТИ АДСИЦ, капиталът на СЛС ИМОТИ АДСИЦ ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 440 000 (четиристотин и четиридесет хиляди) броя акции, представляващи 88 %  (осемдесет и осем процента) от предложените акции. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимата граница на заявения за набиране капитал в размер на 500 000 (петстотин хиляди) акции.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. След публикуването на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, БФБ АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на СЛС ИМОТИ АДСИЦ, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. В срок до два работни дни от изтичането на посочения срок от 5 работни дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 2 000 000 (два милиона) броя акции от капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всеки 4 (четири) права, притежателят им може да запише 1 (една) нова акция от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 5.00 (пет) лева.

Настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ се публикува на интернет страницата на СЛС ИМОТИ АДСИЦ (www.slsimoti.bg) и на инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД (www.eurofinance.bg), най-малко 7 дни преди началния срок на подписката.

Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на СЛС ИМОТИ АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „БФБ“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права по чл.112б, ал. 7 от ЗППЦД, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Ако публикациите на интернет страницата на СЛС ИМОТИ АДСИЦ (www.slsimoti.bg) и интернет страницата на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД (www.eurofinance.bg) са в различни дни, по – късната дата се приема за дата на публикуване на съобщението.

Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба се извършва на регулиран пазар – Основен пазар на БФБ АД, Сегмент за права. Лицата подават нареждане за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметките им за права, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник – член на борсата. За придобиването на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Във връзка с периода за сетълмент на сключените на БФБ АД сделки – Т+2, последната дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата.

На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, СЛС ИМОТИ АДСИЦ чрез инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на БФБ АД тези права, които не са упражнени и срещу които до изтичане срока за прехвърляне на правата не са записани акции от новата емисия.

Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централен депозитар АД и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Централен депозитар АД разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Началото на срока за записване на акции /началната дата за записване на акциите/ съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата /началната дата за прехвърляне на правата/ – вторият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от датата на публикуването на настоящото съобщение за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от лица, придобили права на аукциона за неупражнени права е 5 (пет) работни дни след датата на аукциона. Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. В началото на всеки работен ден по време на подписката, Централен депозитар АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, в срока и при условията, посочени в настоящото съобщение и емисионната стойност на записаните акции е внесена в посочената по-долу набирателна сметка. Съгласно чл. 112, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Плащането се счита за извършено от момента на заверяване на специалната набирателна сметка в „Тексим Банк“ АД, BIC: TEXIBGSF, BG 36 TEXI 9545 1004 3410 00, открита на името на СЛС ИМОТИ АДСИЦ съгласно чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК, със сума, представляваща емисионната им стойност.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Удостоверителен документ за направената вноска е платежният документ – платежното нареждане или вносната бележка. Платежният документ трябва да съдържа най-малко данни за името (наименованието) на инвеститора, съответно на инвестиционния посредник, действащ за сметка на инвеститора, техните ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, броя на записваните и заплащани акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

29.12.2021г.
гр. София

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за обявяване на началото на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ

Проспект за публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ (Регистрационен документ)

Проспект за публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ (Документ за предлаганите ценни книжа)

Проспект за публично предлагане на емисия акции от увеличение на капитала на СЛС ИМОТИ АДСИЦ (Резюме)

График на публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на СЛС Имоти АДСИЦ

Съобщение във връзка с увеличението на капитала на СЛС Имоти АДСИЦ, предназначено за инвестиционни посредници

Уведомление за записани акции (бланка)