Политика за поверителност - EuroFinance

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

/за клиенти физически лица, за физически лица, представляващи и/или членове на управителни и контролни органи на клиенти юридически лица, за физически лица – пълномощници на клиенти физически или юридически лица, за физически лица – действителни собственици на клиенти юридически лица/

КОИ СМЕ НИЕ И КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?
ЕВРО-ФИНАНС АД (“Дружеството”, “Ние”, “Нас”) е дружество, учредено съгласно законите на Република България, ЕИК 831136740, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, тел.: (+359 2) 980 56 57, факс: (+359 2) 981 14 96, електронна поща: office@eurofinance.bg, за целите на защитата на личните данни: dpo@eurofinance.bg, интернет страница: www.eurofinance.bg. ЕВРО-ФИНАНС АД притежава лиценз за извършване като инвестиционен посредник на инвестиционни услуги и дейности по занятие на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави, в съответствие с Решение № 81-ИП/01.02.2006г. на Комисията за финансов надзор /КФН/. Длъжностно лице по защита на личните данни на ЕВРО-ФИНАНС АД е Наталия Иванова Попова, с координати за връзка: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, електронна поща: dpo@eurofinance.bg, тел.: (+359 2) 980 56 57.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
ЕВРО-ФИНАНС АД е администратор на Вашите лични данни. Ние ще събираме и използваме Вашите лични данни, които ни предоставяте и/или които сме получили от други източници (напр. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и др.) за долупосочените цели:
 За идентифицирането Ви при сключването на договор с Нас, съответно за идентифициране на юридическо лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик при сключване на договор между Нас и юридическото лице или за идентифициране на юридическо или физическо лице, на което Вие сте пълномощник отново за целите на установяване на договорни отношения между Нас и съответното юридическо или физическо лице;
 За получаването на информация за Вашите знания и опит относно предлаганите от Нас продукти и услуги, за финансовото Ви състояние, за инвестиционните Ви цели и способността Ви да понасяте
загуби, включително за допустимото за Вас равнище на риск, в случаите, когато е приложимо;
 За изпълнението на сключения между нас договор, съответно за изпълнението на договора, сключен между Нас и юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик или за изпълнението на договора, сключен между Нас и юридическото или физическото лице, на което Вие сте пълномощник, и за поддържането на партньорски отношения по сключените договори, както и за осъществяване на последваща комуникация между нас във връзка с изпълнението на съответния договор и предоставяните въз основа на него услуги и/или дейности;
 За извършване и водене на необходимата отчетност във връзка с изпълнението на сключения между нас договор, съответно във връзка с изпълнението на договора, сключен между Нас и юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик или за изпълнението на договора, сключен между Нас и юридическото или физическото лице, на което Вие сте пълномощник, и предоставяните въз основа на съответния договор услуги и/или дейности;
 За включването Ви в Нашата база данни с клиенти като клиент физическо лице, съответно като представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик на клиент юридическо лице или като пълномощник на клиент юридическо или физическо лице; За да предоставяме актуална информация относно продуктите на ЕВРО-ФИНАНС АД и свързани с Нас новини, както и информация с рекламно съдържание относно наши продукти и услуги чрез смс, и-мейл или по поща (директен маркетинг) при наличие на Вашето изрично съгласие за това.

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
За постигането на посочените цели, в случаите, когато е приложимо, в зависимост от качеството, в което действате – клиент физическо лице, представляващ и/или член на управителни и контролни органи на клиент юридическо лице, пълномощник на клиент физическо или юридическо лице, действителен собственик на клиент юридическо лице, ще обработваме следните Ваши данни: имена; ЕГН /официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност/; дата и място на раждане; гражданство; държава на постоянно пребиваване и адрес; адрес за кореспонденция; държава, на която сте местно лице за данъчни цели, номер на документ за самоличност, дата на издаване и дата на валидност; копие от документ за самоличност; e-mail адрес; телефони за контакт; данни от нотариално заверено пълномощно или препис от нотариално заверено пълномощно, като пълномощното, съответно преписът от пълномощното, остават в архива на Дружеството; информация относно Вашите знания и опит относно предлаганите от нас продукти и услуги, вкл. за Вашите образование и професия, за финансовото Ви състояние, за инвестиционните Ви цели и способността Ви да понасяте загуби, включително за допустимото за Вас равнище на риск, освен в нормативно установените случаи, когато тази информация е допустимо да не се изисква; документ в оригинал, издаден от кредитна институция, отговаряща на изискванията на чл. 26а, ал. 8 от Наредба № 38, че Вие сте титуляр на банкова сметка при нея, при дистанционно сключване на договор; документ, включително съдържащ данни от кредитна и/или дебитна карта, издаден от кредитна институция, отговаряща на изискванията на чл. 26а, ал. 8 от Наредба № 38 и/или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга, при дистанционно сключване на договор; данни, съдържащи се в квалифициран електронен подпис, при дистанционно сключване на договор; банкова сметка; семейно положение; информация относно заемана политическа, съответно обществена длъжност, както и други нормативно установени, вкл. съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, документи и информация. Ако решите да ни предоставите допълнителна информация, Ние ще я използваме, доколкото е релевантна за постигане на целите на обработването.
В случай, че ползвате услуги през Нашата интернет страница като откриване на демо сметки за търговия или подаване на жалба, информацията, която изискваме от Вас, е следната: за откриване на демо сметки за търговия – име, държава, e-mail адрес и телефон, за подаване на жалби – име, клиентски номер, адрес за кореспонденция, e-mail адрес и телефон. Данните при откриването на демо сметки за търговия са ни необходими за предоставянето на услугата и за връзка с Вас. Данните, които предоставяте при подаването на жалба са ни необходими, за да осъществим връзка с Вас, да разрешим посочения проблем и да Ви изпратим отговор на Вашата жалба.
Лични данни могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies), разгледани в Политиката за използване на „бисквитки“, която е налична на интернет страницата на ЕВРО-ФИНАНС АД и можете да се запознаете с нея по всяко време.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Правното основание за обработване на горепосочените лични данни е предприемане на стъпки за сключване на договор с Вас, с юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик, с физическото или юридическото лице, на което Вие сте пълномощник, и последващото изпълнение на сключения договор, както и Нашият легитимен интерес да идентифицираме безспорно Нашите клиенти и да установяваме отношения само с надеждни трети страни. Правното основание за обработване на Вашите данни е Нашето законово задължение да събираме и съхраняваме такива данни съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, и делегираните регламенти и директиви към нея, Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове към него. В случай, че откажете предоставянето на личните си данни, за Нас няма да бъде възможно сключването на договор с Вас, с юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик, с физическото или юридическото лице, на което Вие сте пълномощник.
В случай, че желаете да откриете демо сметка за търговия през Нашата електронна страница, Ние извършваме обработката на Вашите лични данни въз основа на Нашия легитимен интерес да повишаваме знанията и уменията Ви в областта на търговията с финансови инструменти, с оглед възможността впоследствие да станете Наш реален клиент. При откриването на демо сметките, обработваме данните Ви, само доколкото това е необходимо за изпълнение на описаните по-горе цели и при спазване на принципа, че това не накърнява Вашите права по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес. Спазваме правилото, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на данните за посочените цели на адреса на управление на ЕВРО-ФИНАНС АД в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, или по електронна поща: dpo@eurofinance.bg. В случай, че откажете предоставянето на личните си данни, Ние няма да можем да Ви открием демо сметка за търговия.
При подаване на жалба през Нашата интернет страница, данните, които предоставяте са Ни необходими, за да осъществим връзка с Вас, да разрешим посочения проблем и да Ви изпратим отговор на Вашата жалба. В тези случаи извършваме обработката въз основа на Нашето законово задължение да Ви осигурим възможност за подаване на жалби. В случай, че откажете предоставянето на личните си данни, Ние няма да можем да разгледаме Вашата жалба.
ПРОФИЛИРАНЕ Вашите данни ще се обработват чрез ръчни и автоматични средства, като по отношение на личните Ви данни ЕВРО-ФИНАНС АД няма да прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

С КОГО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Информация за Вашите лични данни във връзка с изпълнението на договора, скючен с Вас, с юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик, с физическото или юридическото лице, на което Вие сте пълномощник, и във връзка с предоставянето въз основа на договора инвестиционни услуги и дейности, може да бъде предавана към български и чуждестранни /от държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство или от трети държави/ депозитарни институции, фондови борси и други места за търговия, места за изпълнение и контрагенти на ЕВРО-ФИНАНС АД, имащи отношение към изпълнението на съответните инвестиционни услуги и дейности. Може също така да споделяме Вашите лични данни с определени трети лица, като: дружества, действащи като наши подизпълнители за целите на изпълнението на сключения договор; ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на Нашите електронни системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от Наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания; държавни органи, изпълнителни агенции и страни по спорове съгласно правно задължение за докладване или при предявяване на искови претенции; приемник или бизнес партньор на ЕВРО-ФИНАНС АД, ако продаваме или учредяваме съвместно предприятие за целия или за част от бизнеса си.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен срок в съответствие с приложимото българско и европейско законодателство и с вътрешните политики и процедури на ЕВРО-ФИНАНС АД, докато е необходимо за изпълнение на Нашите нормативно установени задължения, задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, или за възникването, упражняването или защитата на наши права. Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни за тези цели, личните Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.
КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? Сигурността на данните, които сте Ни поверили е много важна за Нас. Ето защо Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически, физически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Приели сме необходимите вътрешни правила и политики. Служителите Ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването е сведено до миминума данни, необходим за постигане на съответните цели. Основните мерки за защита на лични данни, които прилага ЕВРО-ФИНАНС АД, са следните:
– мерки за физическа защита: контролиран достъп до офиса на ЕВРО-ФИНАНС АД; използване на шкафове с ключалки, оборудване в помещенията и пожарогасителни средства; забрана за неправомерно изнасяне на документи, съдържащи лични данни; обособено сървърно помещение, в което се разполагат елементите на комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни, като помещението се заключва и е с контролиран достъп; мерки за персонална защита: познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни от всички служители; обучение на служителите относно опасностите, които биха довели до нарушаване на сигурността на личните данни; поемане на задължение за неразпространение на личните данни от всички служители; мерки за документална защита: изготвяне на регистър на дейностите по обработване на лични данни и свеждането му до знанието на отговорните служители; въвеждане на правила относно законосъобразното обработване на личните данни; изготвяне на оценки за въздействието от обработването на лични данни за високорисковите процеси, в случай, че има такива; определяне на срокове за съхранение на личните данни и установяване на правила за действие след изтичането на сроковете за съхранение; мерки за техническа защита: криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни; идентификация и автентификация на информационните системи посредством уникални за всеки служител потребителско име и парола; въвеждане на различни нива за дотъп до информационните системи; използване на специализиран софтуер за защита на използваните информационни системи от вируси; изготвяне на копия и резервни копия за възстановяване на масивите от данни; специално тестване и проверка възможностите при внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни, за да се установи дали е налице съответствие с изискванията на Регламента и дали програмният продукт осигурява максимална защита на личните данни от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване; други мерки, определени във вътрешни политики и процедури на ЕВРО-ФИНАНС АД.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Можете да се свържете с ЕВРО-ФИНАНС АД и с нашето длъжностно лице по защита на личните данни Наталия Иванова Попова на адреса на управление на дружеството в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5 или по електронна поща: dpo@eurofinance.bg, за да поискате да упражните следните Ваши права: право на достъп до личните данни, които ЕВРО-ФИНАНС АД държи за Вас, право на коригиране на личните Ви данни при неточности и/или непълноти, право на изтриване на Вашите лични данни, право на ограничаване на обработването, право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни, право на оттегляне на съгласието, когато обработването се основава на Вашето съгласие, право на преносимост на данните Ви към друг администратор на лични данни при определени условия. Ако такова искане поставя ЕВРО-ФИНАНС АД в нарушение на задълженията ни съгласно приложимото българско и европейско законодателство и вътрешните политики и процедури на ЕВРО-ФИНАНС АД, то Ние може да не изпълним Вашето искане. В случай, че Вашето искане е подадено по електронна поща на посочения по-горе e-mail адрес, същото следва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Образец на искане за упражняване на права е достъпен на интернет страницата на ЕВРО-ФИНАНС АД, в случай, че желаете да го използвате.
Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от ЕВРО-ФИНАНС АД до Комисия за защита на личните данни на e-mail адрес: kzld@cpdp.bg.

ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?
Ние ще използваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг само след получаване на Вашето съгласие за това. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си и да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг на адреса на управление на ЕВРО-ФИНАНС АД в гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, или по електронна поща: dpo@eurofinance.bg, като същото е подписано с квалифициран електронен подпис, или по указания в наш рекламен материал начин (във всяко рекламно съобщение ние ще Ви даваме възможност да възразите срещу получаване на последващи съобщения). След получаване на Вашето възражение, ние незабавно ще преустановим изпращането до Вас на информация с рекламно съдържание относно наши продукти и услуги.

КАКВИ ПРОМЕНИ СМЕ НАПРАВИЛИ НАСКОРО В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
Запазваме си правото да променим настоящата Политика за поверителност по всяко време, като ще посочим датата, на която Политиката за поверителност е актуализирана за последно. Ако са настъпили значителни промени, Ние ще акцентираме върху тях и ще се опитаме да Ви предупредим директно, когато е възможно. Също така ще запазим предишни версии на настоящата Политика за поверителност в архив, за да можете да ги преглеждате.

ПРИНЦИП ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ ТОЧНИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ В АКТУАЛЕН ВИД ОТ АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Във връзка с този основен принцип на европейското законодателство по защита на личните данни и предвид установените и съществуващи отношения между ЕВРО-ФИНАНС АД и Вас, Ви молим, в случай, че имате промяна в личните данни, които сте предоставили на ЕВРО-ФИНАНС АД, да се свържете с Нас с цел актуализирането им, на адреса на управление на дружеството: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5, на тел.: (+359 2) 980 56 57, факс: (+359 2) 981 14 96 или на електронна поща: office@eurofinance.bg.

ИМА ЛИ ОЩЕ НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?
Интернет страницата на ЕВРО-ФИНАНС АД може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Тези сайтове на трети страни имат собствени политики за поверителност. В случай, че посещавате тези сайтове, Вие се подчинявате на техните политики.

25.05.2018г.
ЕВРО-ФИНАНС АД