Европейската Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) изисква инвестиционните посредници да категоризират своите клиенти като непрофесионални, професионални или приемлива насрещна страна.

При откриване на сметка за търговия ЕвроФинанс категоризира всички свои клиенти, физически лица, като непрофесионални, което им осигурява най-високо ниво на защита (възможност да бъдат компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, ползват се в пълна степен от защитите, предвидени в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, и др.). Клиентите на ЕвроФинанс могат, в случай че е приложимо, да поискат да бъдат прекласифицирани, което става с писмено Искане за промяна на категоризацията съгласно изискванията, условията и процедурите, предвидени в MiFID. Непрофесионален клиент е клиент, който не отговаря на условията за професионален клиент или приемлива насрещна страна.

Приемлива насрещна страна може да бъде професионален клиент или юридическо лице, което предоставя инвестиционни услуги, свързани с приемането и предавенето или с изпълнението на клиентски нареждания. Клиентите от тази категория имат най-ниско ниво на защита.

Професионален е клиентът, който притежава опита, знанията и уменията за адекватна оценка на риска и вземане на самостоятелни инвестиционни решения.

Професионалният клиент трябва да отговаря на следните критерии:

А. Категории клиенти, които могат да се смятат за професионални във връзка с всички инвестиционни услуги и дейности, както и по отношение на всички финансови инструменти:

1. Лица, които са лицензирани да извършват дейност на финансовите пазари:
1.1. Кредитни институции
1.2. Лицензирани инвестиционни посредници
1.3. Други лицензирани или регулирани финансови институции
1.4. Застрахователни дружества
1.5. Колективни инвестиционни схеми (КИС) и техните управляващи дружества
1.6. Пенсионни фондове и управляващите ги дружества
1.7. Търговци на суровини и деривати върху суровини
1.8. Други институционални инвеститори

2. Големи предприятия, които отговарят на поне 2 от следните 3 критерия:
2.1. Общ размер на активите по баланс – минимум € 20 млн.
2.2. Нетен оборот – минимум € 40 млн.
2.3. Размер на собствените средства – минимум €2 млн.

3. Национални и регионални правителства, органи, пряко ангажирани с управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е свързана с инвестиции във финансови инструменти, включително компании, занимаващи се със секюритизация на активи или други сделки за финансиране. Тези лица могат да поискат да бъдат класифицирани като непрофесионални клиенти, като следва да направят това в писмен вид, за да се възползват от по-високото ниво на защита.

5. Отговорност на клиента, класифициран от ЕвроФинанс като професионален, е да поиска по-високо ниво на защита, когато прецени, че не е в състояние правилно да оцени или управлява рисковете, свързани с инвестирането в ценни книжа. Това по-високо ниво на защита ще бъде осигурено от ЕвроФинанс, когато клиент, категоризиран като професионален, подаде писмено Искане за промяна на категоризацията.

Б. Клиенти, които могат да бъдат третирани от ЕвроФинанс като професионални клиенти, в случай че изрично поискат това. Клиенти, различни от посочените по-горе, в т.ч. държавни органи или индивидуални инвеститори, могат по свое желание (и в случай че е приложимо) да се откажат от някои защити, осигурени им от статута на „Непрофесионален клиент“. ЕвроФинанс има правото да класифицира като професионален всеки клиент, който изрично е поискал това и едновременно с това отговаря на задължителните критерии. ЕвроФинанс си запазва правото да откаже да прекатегоризира клиент.

Повече подробности относно Процедурата и политиката за категоризация на клиентите вижте на нашата страница за правни документи

 

ВИЖТЕ КАКВИ СА РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ НЕПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КЛИЕНТИ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИЗАЦИИ И ДА НАПРАВИТЕ ИНФОРМИРАН ИЗБОР

НЕПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ
Казано накратко, „непрофесионален“ е всеки клиент, който не отговаря на условията за професионален клиент.

Непрофесионалните клиенти получават достъп до всички, предлагани от ЕвроФинанс, инструменти за търговия. Въпреки ограниченията за ливъридж, които действат по отношение на непрофесионалните клиенти, те получават определени допълнителни защити, каквито не са предвидени за професионалните клиенти. Допълнителните защити включват право на обезщетение от Фонда за компенсиране на инвеститорите, защита от отрицателен баланс по сметката за търговия и завишени изисквания за размера на маржина при автоматично затваряне на позициите.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ
Клиентите на ЕвроФинанс, които изрично поискат да бъдат категоризирани като професионални клиенти, следва да отговарят на определени критерии, като обем на търговия, честота на транзакциите и/или професионален опит.

Повече подробности за критериите, на които следва да отговаряте, за да бъдете категоризиран като професионален клиент, може да видите тук.

 

Основни разлики в условията на търговия за непрофесионални и професионални клиенти

 Непрофесионални клиентиПрофесионални клиенти
Изискване за маржин (ливъридж)max 1 : 30 (3,33%)max 1 : 200 (0,50%)
Основни валутни двойки1 : 30 (3,33%)1 : 200 (0,50%)
Основни борсови индекси1 : 20 (5,00%)1 : 100 (1,00%)
Злато1 : 20 (5,00%)1 : 100 (1,00%)
Петрол и други суровини1 : 10 (10,0%)1 : 50 (2,00%)
Акции1 : 5 (20,0%)1 : 10 (10,0%)
Право на компенсация от ФКИ
Защита от отрицателен баланс
Margin close out *50%30%

* Нивото на маржин по сметката за търговия, при достигане, на което отворените позиции на клиента започват да се затварят служебно (първо се затваря най-губещата позиция и т.н.)

 

За да заявите желанието си да бъдете категоризиран като професионален клиент, следва да попълните Искане за промяна на категоризацията на клиент от непрофесионален на професионален и да го изпратите подписано и сканирано на compliance@eurofinance.bg.

Алтернативно, можете да попълните документа за категоризация в офис на ЕвроФинанс или да ни го изпратите попълнен на адрес 1592 София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет. 5, като го подпишете на предвидените за това места. Ние ще разгледаме Вашето искане и ще се свържем с Вас.