Сигурност на клиентските средства - EuroFinance

Сигурност на клиентските средства

Сигурността на клиентските активи е основен приоритет за ЕвроФинанс. Чрез следването на най-добрите практики и регулации, компанията осигурява защита и сегрегиране на клиентските активи. В своята над 25 годишна история, за ЕвроФинанс основен приоритет е професионалното отношение към клиента, както и спазването на най-високите стандарти и принципи.

Съхранение на активите в първокласни банки
Активите на клиентите на ЕвроФинанс се съхраняват в първокласни финансови институции, защото сигурността стои на първо място. Банкови институции, в които се съхраняват активите: УниКредит Булбанк – UniCredit Group; CACEIS bank – Crédit Agricole Group.

Сегрегиране (разделение) на клиентските активи от тези на ЕвроФинанс
Клиентските активи са сегрегирани (разделени) от тези на ЕвроФинанс. Компанията следва стриктни политики и процедури, с които осигурява разделянето на клиентските активи от своите собствени. Клиентските активи се съхраняват по отделни сметки, като са единствено на разположение на самите клиенти.

Фонд за компенсиране на инвеститорите
ЕвроФинанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в инвестиционния посредник в размер до 40,000 лв. за всеки клиент.

Лицензиран и регулиран от КФН
ЕвроФинанс притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави.

Спазване на европейското законодателство (MiFID)
В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава членка на ЕС, ЕвроФинанс напълно отговаря на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза.

Одитиран от международно призната одиторска компания
Годишните финансови отчети и доклади за дейността на ЕвроФинанс се одитират от БДО България – член на БДО Интернешънъл.

25+ годишна история
В своята над 25 годишна история, за ЕвроФинанс основен приоритет е професионалното отношение към клиента, както и спазването на най-високите стандарти и принципи.