Балансиран портфейл - EuroFinance

Балансиран портфейл

Доходност на балансиран тип портфейли

201220132014201520162017201820192020202120222023
Брутна годишна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли 22.07%14.61%7.98%-5.84%-2.85%7.12%-6.02%17.11%2.14%16.28%-12.47%11.36%
Годишна доходност на референтната кошница12.80%15.89%9.21%2.84%4.63%8.84%-5.43%17.60%4.71%14.72%-14.30%13.89%
Брутна средна годишна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли 22.07%18.28%14.74%9.21%6.68%6.76%4.83%6.29%5.82%6.82%4.91%5.43%
Средна годишна доходност на референтната кошница12.80%14.33%12.60%10.08%8.96%8.94%6.76%8.06%7.68%8.37%6.08%6.71%
Брутна кумулативна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли 22.07%39.90%51.06%42.24%38.18%48.03%39.11%62.92%66.40%93.49%69.36%88.60%
Кумулативна доходност на референтната кошница12.80%30.72%42.76%46.82%53.61%67.19%58.11%85.93%94.68%123.34%91.41%118.00%
Тригодишно анюализирано стандартно отклонение на балансиран тип портфейли 6.59%9.23%9.85%9.52%6.67%5.98%10.42%9.91%12.07%9.53%
Тригодишно анюализирано стандартно отклонение на референтната кошница5.46%7.10%6.98%6.73%5.67%6.46%10.46%10.05%12.58%10.74%
1 месец*От началото на годината*
Брутна агрегирана доходност на балансиран тип портфейли
2.93%
11.36%
Доходност на референтната кошница
3.48%
13.89%

* Данните са актуални към 31.12.2023г.

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли се изчислява за всички индивидуални балансирани портфейли под управление при ЕвроФинанс. При управлението на индивидуалните балансирани портфейли около 60% от активите се инвестират в акции и алтернативни инвестиции, а остатъка в дългови инструменти, инструменти на паричния пазар и банкови депозити, като се поддържат и парични наличности.

Референтната кошница се състои от следните индекси: €STR Compounded Index1 (10%), The Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index2 (30%), S&P 500 Euro Hedged3 (30%) и MSCI Europe Index4 (30%). Референтната кошница се ребалансира и теглата на индексите се привеждат в съответствие с тези, посочени в предходното изречение ежегодно в първия ден на годината.

Доходностите на индивидуалните балансирани портфейли се изчисляват като времепретеглени доходности (time-weighted rate of return) за всеки месец. Пазарните стойности на индивидуалните портфейли се определят ежедневно.

Доходностите на индивидуалните балансирани портфейли и тези на съставляващите референтната кошница индекси се изчисляват като обща доходност (текущ доход + реализирана и нереализирана капиталова печалба/загуба).

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли и тази на референтната кошница се изчисляват като се използват пазарните им стойности в лева, изчислени по фиксинг на БНБ за съответния ден.

Доходността на новосформираните индивидуални балансирани портфейли се включва в изчислението на агрегираната доходност на балансирания тип портфейли от първия ден на първия пълен месец, през който новосформираният портфейл е под управление.

Доходността на приключените индивидуални балансирани портфейли участва в изчислението на агрегираната доходност на балансирания тип портфейли до последния ден на последния пълен месец, през който приключеният портфейл е под управление.

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли се изчислява за всеки месец, като доходностите на индивидуалните балансирани портфейли се претеглят според пазарните им стойности към последния ден на съответния предходен месец и се вземат предвид вноските и тегленията, направени в рамките на месеца, за който се изчислява агрегираната доходност. Вноските и тегленията се претеглят според пропорционалната част от месеца, през която са участвали, съответно не са участвали, в индивидуалния балансиран портфейл (брой дни спрямо общ брой дни).

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли се изчислява като се отчитат всички разходи по сделки при управлението на индивидуалните балансирани портфейли.

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли се изчислява без да се отчитат комисионите за управление (до 10% от постигнатата положителна годишна доходност) и за поддържане на сметките (до 1% годишно от пазарната стойност).

При изчисляването на брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли се отчитат единствено данъците при източника. Други данъци не се отчитат.

При изчисляването на доходността на референтната кошница доходностите на съставляващите я индекси се изчисляват, както следва: за €STR Compounded Index и The Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index – без отчитане на данъци при източника; за S&P 500® Euro Hedged и MSCI Europe Index – с отчитане на данъци при източника.

Брутната годишна агрегирана доходност на балансирания тип портфейли, както и годишната доходност на референтната кошница, се изчисляват като се капитализират съответните месечни доходности за всички месеци на съответната година.

Брутната средна годишна агрегирана доходност на балансирания тип портфейли, както и средната годишна доходност на референтната кошница се изчисляват като средна геометрична на годишните доходности за всяка година в периода от първия ден на 2012г. до последния ден на годината, посочена в заглавието на съответната колона.

Брутната кумулативна агрегирана доходност на балансирания тип портфейли, както и кумулативната доходност на референтната кошница представляват натрупаната неанюализирана доходност за периода от първия ден на 2012г. до последния ден на годината, посочена в заглавието на съответната колона.

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли „1 месец“, както и доходността на референтната кошница „1 месец“ представляват неанюализираната доходност за периода от първия до последния ден на последния изтекъл пълен месец.

Брутната агрегирана доходност на балансирания тип портфейли „От началото на годината“, както и доходността на референтната кошница „От началото на годината“ представляват неанюализираната доходност за периода от първия ден на текущата година до последния ден на последния изтекъл пълен месец.

Тригодишното анюализирано стандартно отклонение на балансирания тип портфейли и на референтната кошница измерва историческата променливост (волатилност) на агрегираната доходност на балансирания тип портфейли, съответно на доходността на референтната кошница. Тригодишното анюализирано стандартно отклонение се изчислява на годишна база към последния ден на годината, посочена в заглавието на съответната колона, като се използват брутните месечни агрегирани доходности на балансирания тип портфейли, съответно месечните доходности на референтната кошница за всеки месец от 36-месечния период, непосредствено предхождащ и включващ последния месец от годината, посочена в заглавието на съответната колона. Тригодишно анюализирано стандартно отклонение не е представено към края на 2012г. и 2013г., поради липсата на 36 месечни агрегирани доходности на балансирания тип портфейли.

Във всички изчисления се използват календарни дни, месеци и години.

Агрегираната доходност на балансирания тип портфейли се изчислява от 01.01.2012г.

Данните се отнасят за минал период. Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите резултати.

Източник на информацията: ЕвроФинанс, Bloomberg.

 


1€STR Compounded Index се изчислява от ЕЦБ и измерва представянето на ежедневно подновяван овърнайт депозит в евро, олихвяван (с капитализация) с лихва в размер на €STR.  €STR Compounded Index влиза в състава на референтната кошница на 01.01.2022г. на мястото на използвания до 31.12.2021г. FTSE MTS Eonia® Investable Index.

2The Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index е индекс, който има за цел да измерва представянето на деноминираните в евро облигации с инвестиционен кредитен рейтинг и фиксиран купон. Индексът включва корпоративни, секюритизирани, държавни и свързани с държавата (напр. издадени, или гарантирани от правителствена агенция, централна банка, предприятие от публичния сектор) облигации. Критерий за включването на облигации в индекса е валутата, в която е деноминирана емисията, а не страната на риск на емитента. Теглата на отделните облигации се определят според техните цени.

3S&P 500® е индекс, който има за цел да измерва представянето на икономиката на САЩ чрез изменението в общата пазарна стойност на 500 компании с голяма пазарна капитализация от всички основни отрасли на американската икономика. Теглото на всяка отделна компания в S&P 500® се определя според пазарната й капитализация, коригирана с процента на свободно търгуваните акции. Индексът S&P 500® Euro Hedged цели да измерва представянето на хеджираната срещу риска от измененията на валутния курс EUR/USD доходност на индекса S&P 500®.

4MSCI Europe Index е индекс, който има за цел да измерва представянето на пазара на акции в развитите европейски страни. Индексът се фокусира върху компании с голяма и средна пазарна капитализация. Теглото на всяка отделна компания в MSCI Europe Index се определя според пазарната й капитализация, коригирана с процента на свободно търгуваните акции.

Може също да видите