Инвестиционно банкиране - EuroFinance

Инвестиционно банкиране

Предлагаме гъвкави и иновативни решения, съобразени с вашите специфични изисквания и инвестиционни нужди, за да изградим дълготрайни бизнес отношения.

Внимателно подбираме балансирани екипи от професионалисти с финансова, оперативна и юридическа експертиза, за да сме сигурни, че ще ви предложим най-точната стратегия или капиталова структура.

Разполагаме с необходимата вътрешна и външна инфраструктура, за цялостни инвестиционни решения и услуги.

 

Капиталови пазари

Нашият опитен екип от експерти ще ви помогне успешно да подсигурите своите капиталови нужди. Дялови и дългови инструменти, структуриране на хибридни инструменти, първични публични предлагания, вторични публични предлагания, частни пласирания и увеличения на капитала – ще изберем оптималния тип финансиране, ще структурираме подходящия вид инструмент, ще участваме в пласирането и ще съобразим всичко с вашите индивидуални нужди и факторите, които ги съпътстват.

 • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дялови ценни книжа
  Познаваме в детайли публичните предлагания на ценни книжа, допускането до търговия и увеличенията на капитала – от консултирането до пласирането на емисията.
 • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дългови ценни книжа
  Ние сме организирали и участвали в пласирането на облигационни емисии на обща стойност над 500 млн. лева.
 • Организиране и пласиране на деривативни инструменти
  Структуриране и организиране на емисии деривативни ценни книжа. Носител сме на наградите „Най-иновативен инвестиционен посредник“ и „Най-иновативна емисия на БФБ“ за реализирането на „Програма Български депозитарни разписки“ – първата публична емисия деривативни инструменти, търгувани на официален пазар на БФБ-София.
 • Изготвяне на търгови предложения за закупуване на ценни книжа
  Ще изготвим за вас търгови предложения за закупуване на ценни книжа, в случай че като мажоритарен акционер и/или миноритарен акционер, притежаващ над 5% от капитала в дадена публична компания, сте задължени или имате желание да придобиете допълнителен пакет акции.
 • Маркет-мейкър
  Ако сте емитент на акции, които се търгуват на Българска фондова борса, ние можем да осигурим ликвидност за тях като поддържаме котировки.
 • Създаване на дружества със специална и инвестиционна цел (АДСИЦ)
  Съдействие на всеки етап от процеса на създаване на дружество със специална инвестиционна цел – учредяване, лицензиране, увеличение на капитала, регистрация за търговия.

 

Консултантски услуги

Сливания и придобивания (M&A)

 • Придобивания и продажба на компании – финансово, правно и оперативно консултиране на придобиващата или продаващата се компания. Ще ви помогнем да се разрастнете чрез придобиване на съществуваща компания или пък да монетизирате инвестираните от вас средства и дългогодишни усилия чрез продажба на вашия бизнес. Ще съдействаме да намерите подходяща компания за придобиване или стратегически/финансов инвеститор с интерес към вашия бизнес. Ще изготвим детайлна оценка на бизнеса; ще подготвим, организираме и проведем дю дилиджънс; ще направим анализ на финансовите, търговски и правни аспекти на конкретната транзакция.
 • Сливания / разделяния – ще определим рентабилността и обосноваността на дадено сливане / разделяне, ще оценим възможностите за постигане на оперативни и финансови синергии и тяхното монетизиране и ще вземем предвид всички важни аспекти на конкретната сделка.
 • Мениджърски изкупувания / Изкупувания чрез дългово финансиране – дю дилиджънс, структуриране на сделката, прогнозиране на паричните потоци с цел определяне на оптимален капиталов профил, както и стратегически консултации за оптимизация на операциите и дейностите и последващ анализ на финансовия ефект.

Финансово консултиране

 • Оценки – остойностяваме вашия бизнес, за да претеглите всички фактори при вземането на стратегически решения.
 • Независимо мнение – предоставяме независимо мнение относно анализи или оценки на трети страни, за да улесним вземането на добре информирани управленски и стратегически решения от страна на собственици и акционери.
 • Дългово преструктуриране, рекапитализация и преструктуриране в следствие на банкрут – предлагаме професионални консултантски услуги и продукти за намиране на работещи бизнес решения, включващи дългово финансиране, рефинасиране и рекапитализиране. Консултираме комплексни преструктурирания в следствие на банкрут с цел оздравяване и постигане на бъдещо устойчиво финансово и икономическо развитие.
 • Стратегическо консултиране – независими и иновативни решения за стратегическо развитие на вашата компания.
platform2

IB TWS

Платформа с неограничени инвестиционни възможности

Научете повече Отворете сметка

Все още не сте сигурни?

Свържете се с нашите консултанти!