Инвестиционно банкиране - EuroFinance

Инвестиционно банкиране

Предлагаме гъвкави и иновативни решения, съобразени с вашите специфични изисквания и инвестиционни нужди, за да изградим дълготрайни бизнес отношения.

Внимателно подбираме балансирани екипи от професионалисти с финансова, оперативна и юридическа експертиза, за да сме сигурни, че ще ви предложим най-точната стратегия или капиталова структура.

Разполагаме с необходимата вътрешна и външна инфраструктура, за цялостни инвестиционни решения и услуги.

 

Капиталови пазари

Нашият опитен екип от експерти ще ви помогне успешно да подсигурите своите капиталови нужди. Дялови и дългови инструменти, структуриране на хибридни инструменти, първични публични предлагания, вторични публични предлагания, частни пласирания и увеличения на капитала – ще изберем оптималния тип финансиране, ще структурираме подходящия вид инструмент, ще участваме в пласирането и ще съобразим всичко с вашите индивидуални нужди и факторите, които ги съпътстват.

 • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дялови ценни книжа
  Познаваме в детайли публичните предлагания на ценни книжа, допускането до търговия и увеличенията на капитала – от консултирането до пласирането на емисията.
 • Организиране и пласиране, включително поемане на емисии дългови ценни книжа
  Ние сме организирали и участвали в пласирането на облигационни емисии на обща стойност над 500 млн. лева.
 • Организиране и пласиране на деривативни инструменти
  Структуриране и организиране на емисии деривативни ценни книжа. Носител сме на наградите „Най-иновативен инвестиционен посредник“ и „Най-иновативна емисия на БФБ“ за реализирането на „Програма Български депозитарни разписки“ – първата публична емисия деривативни инструменти, търгувани на официален пазар на БФБ-София.
 • Изготвяне на търгови предложения за закупуване на ценни книжа
  Ще изготвим за вас търгови предложения за закупуване на ценни книжа, в случай че като мажоритарен акционер и/или миноритарен акционер, притежаващ над 5% от капитала в дадена публична компания, сте задължени или имате желание да придобиете допълнителен пакет акции.
 • Маркет-мейкър
  Ако сте емитент на акции, които се търгуват на Българска фондова борса, ние можем да осигурим ликвидност за тях като поддържаме котировки.
 • Създаване на дружества със специална и инвестиционна цел (АДСИЦ)
  Съдействие на всеки етап от процеса на създаване на дружество със специална инвестиционна цел – учредяване, лицензиране, увеличение на капитала, регистрация за търговия.

 

Консултантски услуги

Сливания и придобивания (M&A)

 • Придобиванe и продажба на компании – финансово, правно и оперативно консултиране на придобиващата или продаващата се компания. Ще ви помогнем да се разрастнете чрез придобиване на съществуваща компания или пък да монетизирате инвестираните от вас средства и дългогодишни усилия чрез продажба на вашия бизнес. Ще съдействаме да намерите подходяща компания за придобиване или стратегически/финансов инвеститор с интерес към вашия бизнес. Ще изготвим детайлна оценка на бизнеса; ще подготвим, организираме и проведем дю дилиджънс; ще направим анализ на финансовите, търговски и правни аспекти на конкретната транзакция.
 • Сливания / разделяния – ще определим рентабилността и обосноваността на дадено сливане / разделяне, ще оценим възможностите за постигане на оперативни и финансови синергии и тяхното монетизиране и ще вземем предвид всички важни аспекти на конкретната сделка.
 • Мениджърски изкупувания / Изкупувания чрез дългово финансиране – дю дилиджънс, структуриране на сделката, прогнозиране на паричните потоци с цел определяне на оптимален капиталов профил, както и стратегически консултации за оптимизация на операциите и дейностите и последващ анализ на финансовия ефект.

Финансово консултиране

 • Оценки – остойностяваме вашия бизнес, за да претеглите всички фактори при вземането на стратегически решения.
 • Независимо мнение – предоставяме независимо мнение относно анализи или оценки на трети страни, за да улесним вземането на добре информирани управленски и стратегически решения от страна на собственици и акционери.
 • Дългово преструктуриране, рекапитализация и преструктуриране в следствие на банкрут – предлагаме работещи бизнес решения, включващи дългово финансиране, рефинасиране и рекапитализиране. Консултираме комплексни преструктурирания в следствие на банкрут с цел оздравяване и постигане на бъдещо устойчиво финансово и икономическо развитие.
 • Стратегическо консултиране – независими и иновативни решения за стратегическо развитие на вашата компания.

 

Някои от нашите проекти:

 

2021г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на ЧЕЗ Разпределение България АД от страна на Eastern European Electric Company BV.
2021г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на ЧЕЗ Електро България АД от страна на Eastern European Electric Company BV.
2021г. Организиране, пласиране и листване за търговия на БФБ АД на нов облигационен заем, емитиран от Еврохолд България АД, с обща номинална стойност 30 млн. евро.
2021г. Успешно увеличение на капитала на Еврохолд България АД на БФБ АД, в резултат на което дружеството привлече над 157 млн. лева чрез публично предлагане на нови акции.
2014г. Търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на Дир.бг АД от страна на Лого-Къмпани ЕООД.
2007г. Емитиране на първи облигационен заем на Спорт Депо АД.
2006 – 2008г. Преструктуриране на Булгартабак Холдинг АД във връзка с приватизационната процедура за продажба на мажоритарни пакети в някои от дъщерните дружества на холдинга. В рамките на приватизационната процедура бяха продадени 9 от тютюневите и цигарени фабрики на холдинга, сред които Благоевград БТ, Пловдив – Юрий Гагарин БТ и София БТ.
platform2

Над 80 години опит в управлението и предлагането на взаимни фондове

Научете повече