Българска Фондова Борса - София - EuroFinance

Българска Фондова Борса – София

 

Защо да изберете ЕвроФинанс за свой инвестиционен посредник на БФБ?

  • Един от първите лицензирани инвестиционни посредници в страната
  • Традиционно в топ 3 по реализиран оборот на БФБ
  • Бързо, точно и надеждно изпълнение на клиентските нареждания при изключително конкурентни условия
  • Опитен екип от лицензирани брокери
  • Безплатен директен достъп до системата за търговия на БФБ чрез платформата за онлайн търговия EFOCS, която предоставя актуална пазарна информация, бързина и сигурност на сключване на сделките, автоматични потвърждения, мониторинг и контрол върху портфейла в реално време
  • И не на последно място…

Какви са нашите условия или защо не ви трябва друг брокер?


Условия за търговия

Трансакции през EFOCS | EuroFinance Online Customer Service

ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА НА БФБ
Сделки с акции, права, компенсаторни инструменти и други
За професионални клиенти0.25% с всички включени разходиМинимум BGN 2 на изпълнена поръчка
За непрофесионални клиенти0.35% с всички включени разходиМинимум BGN 2 на изпълнена поръчка
Сделки с облигации
За професионални и непрофесионални клиенти0.10% с всички включени разходиМинимум BGN 5 на изпълнена поръчка
Такса за попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средстваНЯМА

Намалете разходите си и максимизирайте възвръщаемостта. Отворете сметка и търгувайте на БФБ през EFOCS.

За повече информация относно таксите и комисионите на ЕвроФинанс по сделки с ценни книжа през платформата EFOCS вижте Тарифата за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти.

Повече за търговията с ценни книжа можете да научите от нашето Лесно ръководство за основите на търговията с финансови инструменти

Търговията с финансови инструменти в наши дни е лесно достъпна за всички благодарение на електронните платформи за търговия.

Преди ерата на онлайн платформите, търговията с финансови инструменти е минавала през ръцете на борсови посредници. Те са били тези, които реално са купували и продавали от името и за сметка на инвеститорите. Те са били „очите и ушите“ по отношение на финансовите инструменти, с които техните клиенти са искали да търгуват. В наши дни инвеститорите могат лесно, бързо и удобно да търгуват самостоятелно с помощта на онлайн търговски платформи.

От търговия с финансови инструменти бихте могли както да натрупате цяло състояние, така и да загубите цяло състояние, особено ако започвате сега или търгувате отскоро и все още не сте натрупали достатъчно познания и опит.

I. Основи на капиталовите пазари
II. Как да започна да търгувам
III. Как да сключа сделка
IV. Напътствия за начинаещи инвеститори

 

I. Основи на капиталовите пазари

Като всичко останало в света на икономиката, и капиталовите пазари се подчиняват на законите на търсенето и предлагането. Ако цената на дадена акция се повиши, логично е да очакваме, че инвеститорите ще започнат да наддават в желанието си да купят дял от успешната компания. Когато купувате акции от една компания, вие вярвате в потенциала ѝ за развитие и в нейните бъдещи успехи и печалби и искате да участвате в тях.

Съществуват две основни философии за избор на акции, в които да инвестирате – фундаменталният анализ и техническият анализ. При фундаменталния анализ, инвеститорът разчита на финансовите отчети и публично-достъпната информация, за да анализира състоянието и перспективите пред бизнеса на компанията. Най-важните инструменти на фундаменталния анализ са разчитането и анализът на финансовите отчети (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци), доклади и коментари от страна на ръководството на компанията и др. Техническият анализ идентифицира инвестиционните възможности посредством анализ на минали колебания в цената на даден финансов инструмент. Двете философии могат да се комбинират при вземане на инвестиционни решения – спирате се на компания със здрави основи и започвате да следите техническите индикатори и ценовите колебания, за да изберете най-подходящия момент за покупка или продажба на акциите на компанията. Като правило, преди да вземете решение за покупка или продажба на акции, следва добре да проучите компанията, нейния бизнес, хората, които я управляват, както и нейните конкуренти.

 

II. Какво трябва да направя, за да започна да търгувам

Преди да можете да търгувате (онлайн или по друг по-архаичен начин), следва да си изберете инвестиционен посредник или, казано по-просто – брокер. Брокерите са тези, които отговарят за изпълнението на вашите поръчки и сключват сделките от ваше име и за ваша сметка. Съществуват множество инвестиционни компании, които предлагат различни по своята същност, обхват и качество брокерски услуги, както и редица други съпътстващи (допълнителни) услуги, които могат да бъдат важни за вашите инвестиционни нужди.

При избора си на брокер е добре да имате предвид следното:

1. Каква сума пари можете да си позволите да инвестирате?
Някои брокери изискват депозирането на минимална сума като задължително условие за откриване на клиентска сметка. Проверете също така, дали се изисква да поддържате минимален баланс по сметката. ЕвроФинанс не изисква минимална сума за откриване на сметка, както и поддържането на минимален баланс.

2. Колко често смятате да търгувате и да сключвате сделки?
Често инвеститорите търгуват „пасивно“, т.е. купуват акциите с дългосрочна инвестиционна цел. Ако сте от този тип инвеститори, попитайте вашия брокер, дали начислява „такса за неактивност“, „такса за поддържане на сметка/емисия“ или други сходни такси. Задължително проверете и дали дължите „такса за попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства“. ЕвроФинанс не начислява такива такси. Ако пък сте от инвеститорите, които търгуват често, ще е добре да потърсите брокер, който таксува по-ниска комисиона. Накратко, добре е да изчислите, колко общо ще ви струват услугите на даден брокер.

3. Имате ли нужда от съдействие, напътствия, насоки?
Това зависи най-вече от опита, който имате в търговията с финансови инструменти. Има брокери, които предоставят брокерски услуги на сравнително ниска цена, но не предлагат допълнителни услуги (обучения, пазарни анализи, управление на индивидуални портфейли и други). Потърсете брокер, който ви е „по джоба“ и може да ви предложи повече на
по-добра цена.

4. Смятате ли да диверсифицирате?
Ако искате да разнообразите инвестициите в акции с други класове активи, проверете, дали вашият брокер може да ви го предложи. Някои брокери предлагат ограничен набор от финансови услуги, докато ние ви предоставяме възможност за търговия с облигации, борсово търгувани фондове (ETFs), фючърси, опции, договори за разлика и много други.

 

III. Как да сключа сделка

След като завършите процеса по откриване и захранване на вашата сметка, вече можете да купувате и продавате финансовите инструменти, за които вашият брокер ви е одобрил. Някои брокери събират допълнителна такса (ЕвроФинанс не начислява такава) от своите клиенти за предоставяне на пазарна информация в реално време. Ако вашият брокер събира такава такса и вие решите да не я платите, няма да виждате цените (котировките) на финансовите инструменти в реално време. А това е проблем. Представете си да си купите хранителен продукт с изтекъл срок на годност, или кола втора ръка по снимка. Как ви се струва? Винаги ще бъдете няколко стъпки зад останалите участници на пазара. А предвид динамиката на капиталовите пазари, това е равносилно на това винаги да сте в позицията да четете „вчерашния вестник“ и, образно казано, да търгувате на цените от вчера.

Двата основни вида поръчки, които можете да дадете на вашия брокер, са „пазарна“ и „лимитирана“. При пазарната поръчка, сделката се сключва веднага по текущата (преобладаваща) цена за съответния брой финансови инструменти. Възможно е поръчката ви да не бъде изпълнена веднага, ако на пазара няма насрещна поръчка, срещу която да се изпълни вашата поръчка. Лимитираните поръчки за покупка се изпълняват на посочената от вас цена (или на цена, по-ниска от посочената), докато лимитираните поръчки за продажба се изпълняват на посочената от вас продажна цена (или на по-висока от нея). При лимитираните поръчки, обаче, съществува риск поръчката ви да не бъде изпълнена, ако цената на насрещната поръчка не отговаря на зададените от вас критерии.

Съществуват и по-сложни видове поръчки – стоп поръчка, стоп лимитирана поръчка, пазарна към лимитирана поръчка, айсберг поръчка, и още много други.

 

IV. Напътствия за начинаещи инвеститори

Търговията с финансови инструменти може да бъде плашеща и стресираща за начинаещите инвеститори. Ето няколко основни принципа, които може да ви помогнат да подхождате по-разумно към всяко инвестиционно решение:

● Не търгувайте, ако не можете да отделите достатъчно време, за да анализирате потенциалната инвестиция и да вземете аргументирано и обосновано инвестиционно решение
● Не позволявайте на страха и паниката да ви завладеят
● Диверсифицирайте – спазвайте правилото „да не слагате всички яйца в една кошница“
● Инвестирайте дългосрочно. Краткият инвестиционен хоризонт може само да ви стресира, а стресираният човек не взема най-рационалните решения
● Не спирайте да се образовате