Българска Фондова Борса - София - EuroFinance

Българска Фондова Борса – София

Защо да изберете ЕвроФинанс за свой инвестиционен посредник на БФБ?

  • Ние сме един от първите лицензирани инвестиционни посредници в страната и активен участник на Българска фондова борса;
  • Традиционно сме в топ 3 на посредниците, реализирали най-голям оборот на БФБ;
  • Изпълняваме бързо, точно и надеждно всички клиентски нареждания при изключително конкурентни условия;
  • Разполагаме с опитен екип от лицензирани брокери;
  • Предоставяме безплатен директен достъп до системата за търговия на БФБ чрез платформата EFOCS, която предоставя актуална пазарна информация, бързина и сигурност на сключване на сделките, автоматични потвърждения, мониторинг и контрол върху портфейла в реално време;
  • И не на последно място …

Какви са нашите условия или защо не ви трябва друг брокер?


Условия за търговия

Трансакции през EFOCS | EuroFinance Online Customer Service

ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА НА БФБ
Сделки с акции, права, компенсаторни инструменти и други
За професионални клиенти0.25% с включени разходи на трети страниМинимум BGN 2 на изпълнена поръчка
За непрофесионални клиенти0.35% с включени разходи на трети страниМинимум BGN 2 на изпълнена поръчка
Сделки с облигации
За професионални и непрофесионални клиенти0.10% с включени разходи на трети страниМинимум BGN 5 на изпълнена поръчка
Такса за съхранение и попечителство на ценни книжа и париНЯМА

За повече информация относно таксите и комисионите на ЕвроФинанс по сделки с ценни книжа през платформата EFOCS вижте Тарифата за таксите и комисионите на ИП ЕВРО-ФИНАНС АД по операциите с клиенти.

Повече за търговията с ценни книжа можете да научите от нашето Лесно ръководство за основите на търговията с финансови инструменти

Търговията с финансови инструменти в наши дни е лесно достъпна за всички благодарение на електронните платформи за търговия, които повечето брокери предоставят на своите клиенти.

Преди ерата на онлайн платформите, цялата търговия с финансови инструменти е минавала през ръцете на т.нар. борсови посредници. Те са били тези, които реално са купували и продавали от името и за сметка на инвеститорите. Те са били „очите и ушите“ по отношение на финансовите инструменти, с които техните клиенти са искали да търгуват. В наши дни – в ерата на компютрите и интернет, – когато услугите все повече се дигитализират, инвеститорите могат лесно, бързо и удобно да търгуват самостоятелно с помощта на онлайн търговски платформи.

Всъщност, от търговия с финансови инструменти бихте могли както да натрупате цяло състояние, така и да загубите цяло състояние, особено ако не сте достатъчно добре запознати с нейните инструменти, с теориите зад нея, с финансовия анализ на пазарните новини, които движат икономиката.

I. Основи на капиталовите пазари
II. Как да започна да търгувам
III. Как да сключа сделка
IV. Напътствия за начинаещи инвеститори

 

I. Основи на капиталовите пазари

Като всичко останало в света на икономиката, и капиталовите пазари се подчиняват на законите на търсенето и предлагането. Ако цената на дадена акция се повиши, поради една или друга причина, логично е да очакваме, че инвеститорите ще започнат да наддават в желанието си да си купят дял от успешната компания. Когато купувате акции от една компания, вие вярвате в потенциала й за развитие и в нейните бъдещи успехи и печалби и искате да участвате в тях.

Най-общо казано, съществуват две основни философии за избор на акции, в които да инвестирате. Това са фундаменталният анализ и техническият анализ. При фундаменталния анализ, инвеститорът разчита на финансовите отчети и публично-достъпната информация за една компания, за да анализира състоянието и перспективите пред бизнеса на компанията. Най-важните инструменти на фундаменталния анализ са разчитането и анализът на финансовите отчети (като счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци), доклади и коментари от страна на ръководството на компанията и др. Другата философия – т.нар. технически анализ – идентифицира инвестиционните възможности посредством анализ на минали колебания в цената на даден финансов инструмент. Можете, разбира се, и да комбинирате двете философии при вземане на инвестиционни решения – спирате се на компания със здрави основи и започвате да следите техническите индикатори и ценовите колебания, за да изберете
най-подходящия според вас момент за покупка или продажба на акциите на компанията. Като правило, винаги преди да вземете решение за покупка или продажба на акциите на дадена компания, следва добре да проучите компанията, нейния бизнес, хората, които я управляват, както и нейните конкуренти.

 

II. Какво трябва да направя, за да започна да търгувам

Преди да можете да търгувате (онлайн или по друг по-архаичен начин), следва да си изберете инвестиционен посредник или, казано по-просто, брокер. Брокерите са тези, които отговарят за изпълнението на вашите поръчки и сключват сделките от ваше име и за ваша сметка. Съществуват множество инвестиционни компании, които предлагат различни по своята същност, обхват и качество брокерски услуги, както и редица други съпътстващи (допълнителни) услуги, които могат да бъдат важни за вашите инвестиционни нужди.

При избора си на брокер е добре да имате предвид следното:

1. Каква сума пари можете да си позволите да инвестирате?
Някои брокери поставят изискване за депозирането на минимална сума пари като задължително условие за откриване на клиентска сметка. Проверете също така, дали вашият брокер не изисква от своите клиенти и поддържането на минимален баланс по сметка.

2. Колко често смятате да търгувате и да сключвате сделки?
Често инвеститорите търгуват „пасивно“, т.е. купуват акции от една компания и ги държат по сметката си без да ги търгуват. Ако вие сте от този тип инвеститори, попитайте вашия брокер, дали начислява т.нар. „такса за неактивност“ (или други сходни такси). Задължително проверете и това, дали дължимата от вашия брокер вноска към Фонда за компенсиране на инвеститорите е за ваша сметка, т.е. дали дължите т.нар. „такса за попечителство и съхранение на ценни книжа и пари“. И обратното, ако сте от инвеститорите, които търгуват често, може би ще е добре да потърсите брокер, който таксува по-ниска комисиона. Най-общо казано, добре е да си направите точна сметка, колко общо ще ви струва, ако решите да ползвате услугите на даден брокер.

3. Имате ли нужда от съдействие, напътствия, насоки?
На първо място, това зависи най-вече от това колко опит имате в търговията с финансови инструменти. Има брокери, които предоставят брокерски услуги на сравнително ниска цена, но не предлагат т.нар. допълнителни услуги (като обучения, пазарни анализи, управление на портфейли от ценни книжа и други). Намерете си брокер, който ви е „по джоба“ и може да ви предложи повече на по-добра цена.

4. Смятате ли да диверсифицирате (да разнообразите) вашите инвестиционни решения?
Искате да разнообразите вашите инвестиции в акции с други класове финансови инструменти. Първо проверете, дали вашият брокер може да ви го предложи. Някои брокери предлагат ограничен набор от финансови услуги. Други ви дават възможност да търгувате с облигации, борсово търгувани фондове (ETFs), фючърси, опции, договори за разлика и много други.

 

III. Как да сключа сделка

След като завършите процеса по откриване и захранване на вашата сметка, вече официално можете да купувате и продавате финансовите инструменти, които вашият брокер ви е разрешил да търгувате. Някои брокери събират допълнителна такса от своите клиенти за предоставянето на пазарна информация в реално време. Това означава, че ако вашият брокер събира такава такса и вие решите да не я платите, на практика няма да виждате цените (котировките) на финансовите инструменти в реално време. А това е проблем. Представете си да си купите хранителен продукт с изтекъл срок на годност, или кола втора ръка по снимка. Как ви се струва? Винаги ще бъдете няколко стъпки зад останалите участници на пазара. А предвид динамиката на капиталовите пазари, това е равносилно на това винаги да сте в позицията да четете „вчерашния вестник“ и, образно казано, да търгувате на цените от вчера.

Основните два вида поръчки, които можете да дадете на вашия брокер, са „пазарна“ и „лимитирана“. При пазарната поръчка, сделката се сключва веднага по текущата (преобладаваща) цена за съответния брой финансови инструменти. Възможно е поръчката ви да не бъде изпълнена веднага, ако на пазара няма насрещна поръчка, срещу която да се изпълни вашата поръчка. Лимитираните поръчки за покупка се изпълняват на посочената от вас цена (или на цена, по-ниска от посочената), докато лимитираните поръчки за продажба се изпълняват на посочената от вас продажна цена (или на по-висока от нея). При лимитираните поръчки, обаче, съществува риск поръчката ви да не бъде изпълнена, ако цената на насрещната поръчка не отговаря на зададените от вас критерии.

Съществуват и по-сложни видове поръчки, такива са, например, стоп поръчката, стоп лимитирана поръчка, пазарна към лимитирана поръчка, айсберг поръчка, и още много други.

 

IV. Напътствия за начинаещи инвеститори

Търговията с финансови инструменти може да бъде плашеща и стресираща за начинаещите инвеститори. Ето няколко основни принципа, които може да ви помогнат да подхождате по-разумно към всяко инвестиционно решение:

● по-добре не търгувайте, ако не можете да отделите достатъчно време, за да анализирате потенциалната инвестиция и да вземете аргументирано и обосновано инвестиционно решение;
● не позволявайте на страха и паниката да ви завладеят;
● диверсифицирайте, усвоете принципа „да не слагате всички яйца в една кошница“;
● инвестирайте с дългосрочна визия. Краткосрочността на инвестиционния хоризонт може само да ви стресира, а стресираният човек не взема най-рационалните решения;
● не спирайте да се образовате.