Управление на активи - EuroFinance

Управление на активи

Консервативен портфейл

Нискорисков – цели запазване на реалната стойност на активите. Сигурността и високата ликвидност са приоритет.

научете повече
blockContent
blockContent

Балансиран портфейл

Среднорисков – баланс между стабилност на портфейла и възможност за доходност, надвишаваща инфлацията.

научете повече

Агресивен портфейл

Високорисков – фокус върху потенциала за постигане на висока доходност и значително нарастване на инвестирания капитал.

научете повече
blockContent