Сигурност и защита на клиентските активи - EuroFinance

 

В лицето на ЕвроФинанс Вие и вашите активи ще намерите надежден партньор, на който можете да разчитате винаги. Съгласно нашите задължения по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), ние стриктно спазваме изискванията за защита на клиентските активи.

ЕвроФинанс разграничава и съхранява паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти отделно от своите собствени активи. ЕвроФинанс не използва клиентските активи за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице и не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

Фондът за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) предоставя допълнителна защита на инвеститорите, изплащайки компенсация в размер на до 40 000 лева.